Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    
Εγκύκλιοι

Εγκύκλιος Δισκοφορίας για το Σινά και τον Πανάγιο Τάφο - Ανακοίνωση προς το Εκκλησίασμα της Μ. Πέμπτης εσπέρας (31/3/2018)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ι Ε Ρ Α Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ
Δ/νσις: Βογατσικοῦ 7, Τ.Κ.: 546 22, τηλ.: 2310-261.216, τηλεομ.: 2310-269.291,
ἱστοσελίς: www.imth.gr, ἠλ. ταχυδρομεῖον: gr_imth@yahoo.com

ἀριθμ. πρωτ.: 254.- Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 26.03.2018.-

Πρὸς τοὺς
πανοσιολογιωτάτους καὶ αἰδεσιμολογιωτάτους
Προϊσταμένους τῶν ἱερῶν Ναῶν
καὶ ἅπαντας τοὺς εὐλαβεστάτους
ἐφημερίους καὶ τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς Ἐπιτρόπους
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης
Ἐνταῦθα
Κατόπιν τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 973/461/2-3-2018 Ἐγκυκλίου τῆς Ἱερᾶς Συνό-δου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ ὡς συμβαίνει κατ’ ἔτος, σᾶς παρακα-λοῦμεν, ὅπως κατὰ τὸ ἑσπέρας τῆς Μ. Πέμπτης, 5ην Ἀπριλίου ἐ.ἔ. περιφέ-ρητε δίσκον ὑπὲρ οἰκονομικῆς ἐνισχύσεως τῆς ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Σινᾶ καὶ τοῦ Παναγίου Τάφου (Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων).
Τὸ συγκεντρωθησόμενον ποσὸν θὰ τὸ καταθέσητε εἰς τὸ Γενικὸν Φι-λό¬πτωχον Ταμεῖον τῆς καθ’ ἡμᾶς ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Ἡ περιφορὰ τοῦ δίσκου νὰ γίνῃ εὐθὺς μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν τῆς πα-ρακάτω ἀνακοινώσεως:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΑ

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Κάθε Μεγάλη Πέμπτη, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-δος σὲ συνεργασία μὲ τὶς κατὰ τόπους Ἱερὲς Μητροπόλεις, ὑπενθυμίζει τὸ καθῆκον τῆς ἠθικῆς καὶ οἰκονομικῆς συμπαραστάσεως τοῦ Ὀρθοδόξου Ἑλληνικοῦ Λαοῦ ὑπὲρ τῆς ἱερᾶς Μονῆς ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ Σινᾶ καὶ ὑπὲρ τοῦ Παναγίου Τάφου τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ ἐνδόξου καὶ ἱστορικοῦ Πατριαρχείου τῶν Ἱεροσολύμων. Ἡ δὲ ἱερὰ Μονὴ τοῦ Σινᾶ εὑρίσκεται σὲ ἐμπερίστατη κατάσταση λόγῳ τῶν ἐκεῖ γεγονότων.
Διὰ τὸν σκοπὸν αὐτὸν καὶ ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, σήμερα περιφέ-ρει εἰς τοὺς ἱεροὺς Ναούς μας τὸν σχετικὸ δίσκο μὲ τὴν διαβεβαίωση πρὸς ὅλους σᾶς ὅτι καὶ διὰ τοῦ τρόπου αὐτοῦ θὰ ἀνάψωμε ἕνα κερὶ στὰ Πανάγια Προσκυνήματα ὅπου ἐγεννήθη, ἔπαθεν καὶ ἀνεστήθη ἐκ νεκρῶν ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν.
Καλὴ Ἀνάσταση, Εὐλογημένο Πάσχα.-

Εὐχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ


Σχετικά Αρχεία
ΑρχείοΤύποςΜέγεθος
Εγκύκλιος Δισκοφορίας για το Σινά και τον Πανάγιο Τάφο - Ανακοίνωση προς το Εκκλησίασμα της Μ. Πέμπτης εσπέρας 249 KB

...επιστροφή
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας