Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    

ΣΑΒΒΑΣ

ΣΑΒΒΑΣ ὁ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΥΣ, ὅσιος

(Τετάρτη τῆς Διακαινησίμου)Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐκτυπώσεως τοῦ παρόντος τό­μου, ἔφθασε ἐγκύκλιο σημείωμα τῆς ῾Ιερᾆς Συνό­δου τῆς ᾿Εκ­κλη­σίας τῆς ῾Ελλάδος, τὸ ὁποῖο πληροφοροῦσε τὶς ῾Ι. Μη­τρο­πόλεις αὐτῆς γιὰ τὴν ἀναγραφὴ στὶς ἁγιολογι­κὲς δέλ­τους τῆς ᾿Εκκλησίας ἑξήντα τριῶν νέων ἁγίων, οἱ ὁποῖοι ἐγκα­τα­βίωσαν στὴν ἱερὰ καὶ Αὐτοκρατορικὴ μονὴ τῆς ἁγίας Αἰκα­τερίνης τοῦ Θεοβα­δί­στου ὄρους Σινᾆ καὶ σὲ ἄλλα μέρη ἐξ­αρ­­τηματικὰ αὐτῆς, καὶ διέπρεψαν ἐν ὁσιότητι καὶ ἁγιότητι βίου.

῾Η ἀναγνώριση τῶν νέων ἁγίων, ποὺ ἔγινε ὕστερα ἀπὸ τὴν ὑποβληθεῖσα αἴτηση τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου Σινᾆ, Φαρᾆν καὶ Ραϊθὼ κ. Δαμιανοῦ, ἐπικυρώθηκε μὲ πατριαρχικὸ καὶ συν­οδικὸ σιγιλλιῶδες γράμμα ποὺ ὑπεγράφη στὴ συνεδρεία τῆς 3 Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 1996 ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο Πατρι­άρχη ῾Ιεροσολύμων κ.κ. Διόδωρο καὶ ἀπεστάλη στὴν ἱερὰ μονὴ τῆς ῾Αγίας Αἰκατερίνης, καθὼς καὶ μὲ τὴν ὑπογραφὴ ὅλων τῶν μελῶν τῆς ῾Ιερᾆς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου ῾Ιε­ροσολύμων στὸ βιβλίον τῶν Πρακτικῶν τῆς Σιωνίτιδος ᾿Εκ­κλησίας.

῾Η εἰδικὴ Συνοδικὴ ἐπιτροπὴ τοῦ Πατριαρχείου ῾Ιερο­σολύμων ἔπειτα ἀπὸ ἐπισταμένη ἐξέταση τῶν συγκεντρωθέν­των στοιχείων περὶ τῶν προτεινομένων ὡς ἁγίων, ἀπεφάνθη περὶ τῆς καταξιώσεως τῆς ἁγίας βιωτῆς τους στὴ συνείδηση τῶν διαβιούντων στὴ μονὴ τοῦ Σινᾆ πατέρων καθὼς καὶ τῶν ὀρθοδόξων πιστῶν τῆς περιοχῆς καὶ ἐθέσπισε νὰ τιμᾆται ἡ μνήμη αὐτῶν μαζὶ μὲ τοὺς ὑπολοίπους Σιναΐτες ἁγίους τὴν Τετάρτη ἡμέρα τῆς Διακαινησίμου.

Μεταξὺ τῶν ἑξήντα τριῶν νέων Σιναϊτῶν ἁγίων ἀνα­φέρεται καὶ ἕνας Θεσσαλονικεύς, ὁ ῞Οσιος Σάββας. Δυστυ­χῶς, λόγῳ τῆς ἤδη προχωρημένης διαδικασίας ἐκτυπώσεως τοῦ τόμου, δὲν κατέστη δυνατὴ ἡ συγκέντρωση περισσο­τέρων στοιχείων σχετικῶν μὲ τὸ πρόσωπόν του, πέραν τῆς ὀνομαστικῆς ἀναφορᾆς του στὴν πράξι ἀναγνωρίσεως, γι᾿ αὐτὸ καὶ δεσμευόμαστε στὴν ἑπομένη ἔκδοση τοῦ ῾Αγιολογίου νὰ παραθέσουμε σὲ μιὰ ὅσον τὸ δυνατὸν ἀρτιότερη μορφὴ τὸν Βίο του.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: ᾿Ελλείψει σχετικῆς βιβλιογραφίας περὶ τοῦ ῾Οσίου Σάββα τοῦ Θεσσαλονικέως παραθέτουμε προσωρινῶς τὰ κάτωθι ἔγγραφα:
1) Πατριαρχικὸν καὶ Συνοδικὸν Σιγιλλιῶδες γράμμα κυροῦν τὴν ἀνακήρυξιν τῶν ἑξήκοντα καὶ τριῶν ἁγίων Σι­ναϊτῶν Πατέρων ὁ­ρίζον δὲ τιμᾆσθαι ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ πάντας τοὺς ἐν Σινᾷ διαλάμψαντας ἁγίους, ἐν τῇ ῾Αγίᾳ πόλει ῾Ιερουσαλὴμ ᾳ/+¢στ¢ Νοεμβρίου γ¢ (᾿Αριθ. Πρωτ. 778).
2) ᾿Επιστολῇ ᾿Αρχιεπισκόπου Σιναίου Δαμιανοῦ, ῾Ι. Μονῇ Σινᾷ τῇ 10ῃ Δεκεμβρίου 1996.
3) ᾿Εγκύκλιον Σημείωμα τῆς ῾Ι. Συνόδου τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος, ᾿Αθήνησι τῇ 21 ᾿Ιανουαρίου 1997 (᾿Αριθ. Πρωτ. 3730 π.ἔ.).
Κ.Σ.

...επιστροφή
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας