Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    

ΑΒΒΑΚΟΥΜ

ΑΒΒΑΚΟΥΜ, ὁσιομάρτυς († 6.8.1628)

6 ΑὐγούστουΤὸ ὄνομα τοῦ νεομάρτυρος ᾿Αββακούμ δὲν ἀναγράφε­ται στὸ Συναξα­ριστὴ Νεομαρτύρων οὔτε στοὺς γνωστοὺς ἔν­τυπους συν­αξαριστές, ἀφοῦ δὲν διασώθηκε κάποιο ὑπό­μνη­μα τοῦ μαρ­τυρίου του. Καθίσταται γνωστό μόνο ἀπὸ μία ἐνθύμηση τοῦ κώδικος Μ. Λαύρας Ω 89, φ. 155 τοῦ 17ου αἰῶνος, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ὁ ᾿Αββακοὺμ μαρτύ­ρησε στὶς 6 Αὐγούστου τοῦ ἔτους 1628 στὴ Θεσσαλονίκη:

“Κατὰ τὸ ζρλς¢ ἐν μηνὶ Αὐγούστῳ εἰς τὰς ς¢ ἐμαρτύ­ρησεν ὁ ὅσιος καὶ νέος μάρτυς ᾿Αββακοὺμ ἐν τῇ μεγα-λουπόλει Θεσσαλονίκῃ, εἰς δόξαν καὶ καύχημα τῶν ὀρ­θοδόξων χριστιανῶν”.

᾿Απὸ τὸν χαρακτηρισμό του ὡς “ὁσίου” εἶναι δυνατὸ νὰ ὑποθέσουμε ὅτι ὁ ᾿Αββακοὺμ ἦταν μοναχός, πιθανότατα ἁγιορείτης.

Τὸ ὄνομα τοῦ ὁσιομάρτυρος ᾿Αββακοὺμ ἀναγράφεται γιὰ πρώτη φορὰ στὸ ῾Αγιολόγιον τοῦ Σωφρονίου Εὐστρα­τιάδη, ὁ ὁποῖος ἐξέδωσε καὶ τὸν κατάλογο τῶν χειρογρά­φων τῆς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας, ὅπου ἀπαντᾆται ἡ ἐν­θύμηση γιὰ τὸ μαρτύριο τοῦ ᾿Αββακούμ.

Τεμάχια λειψάνων τοῦ ὁσιομάρτυρος ᾿Αββακοὺμ φυ­λάσσονται στὴ μονὴ τοῦ Γενεσίου στὴν ᾿Ακαρνανία.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης, “᾿Ακολουθία πάντων τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ διαλαμψάντων ῾Αγίων”, ΓΠ τχ. 732 (Μάρτ.-᾿Απρ. 1990), 359. Εὐστρατιάδης, Σ., ῾Αγιολόγιον τῆς ᾿Ορθο­δόξου ᾿Εκ­κλησίας, ᾿Αθῆναι χ.χρ., σ. 2. Καντώ­νης, ᾿Α., “᾿Αββακούμ, ὁ νεο­μάρ­τυς”, ΘΗΕ 1 (1962) 31. Λαυριώτης, Σπ., - Εὐστρατιάδης, Σ., Κατά­λογος τῶν κωδίκων τῆς Μεγίστης Λαύρας τῆς ἐν ῾Αγίῳ ῎Ορει, Paris 1925, σ. 347. Μακάριος Κορίνθου - Νικόδη­μος ῾Αγιορείτης - Νι­κη­φό­ρος Χῖος - ᾿Αθανάσιος Πάριος, Συναξαριστής Νεομαρτύρων, Θεσ­σαλο­νίκη 1989, σ. 704. Meinardus, O., “A study of the Relics of Saints of the Greek Orthodox Church”, Oriens Christianus 53-54 (1970) 135. Περαντώνης, ᾿Ι., “Κατάλογος Νεομαρτύρων τῶν ἀπὸ τῆς ῾Αλώ­σε­ως τῆς Κ/Πόλεως μέχρι τοῦ ἔτους 1867 μαρτυρησάντων”, Θεο­λο­γία 60 (1989) 160. Περαντώνης, ᾿Ι., Λεξικὸν τῶν Νεομαρτύρων, τ. Α¢, ᾿Αθῆ­ναι 1972, σ. 39. Χρυσοστόμου, Γ., “Οἱ ῞Αγιοι τῆς Θεσσαλο­νί­κης”, στὸ Χαρι­στήριον τῷ Παναγιωτάτῳ Μητροπολίτῃ Θεσσαλο­νίκης κ.κ. Παντελεήμονι τῷ δευτέ­ρῳ ἐπὶ τῇ συμπληρώσει εἰκοσα­ετοῦς ἐν Θεσσα­λονίκῃ ποιμαντορίας (1974-1994), Θεσσαλονίκη 1994, σ. 908.
Σ.Π.

...επιστροφή
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας