Κοινωνικό Ιατρείο Ι.Μ.Θ. Κοινωνικό Ιατρείο Ι.Μ.Θ.
Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Βογατσικοῦ 7 - 546 22 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-275.604, 2310-227.677,
Fax: 2310- 269.291.-


ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΘΗΚΕ  TO ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

Πατήστε για να δείτε τις φωτογραφίες 

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Θεσσαλονίκης μὲ χαρὰ καὶ ποιμαντικὴ εὐθύ-νη, ἀνακοινώνει ὅτι, σήμερα Πέμπτη 11-6-2015 στὶς 7 τὸ ἀπόγευμα, ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος, μὲ τὴν συμμε-τοχὴ κλήρου καὶ λαοῦ, ἀλλὰ καὶ έκπροσώπων τῶν ἀρχῶν τῆς πόλεως ἐτέ-λεσε τὸν Ἁγιασμὸ καὶ τὰ Ἐγκαίνια τοῦ Κοινωνικοῦ Ἰατρείου τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, τὸ ὁποῖο ἤδη λειτουργεῖ μὲ τὴν προσφορὰ πολλῶν ἐθε-λοντῶν, ἀλλὰ καὶ πολλῶν ἰατρῶν παθολόγων, χειρουργῶν, ὀρθοπαιδικῶν, παιδιάτρων, ὀδοντιάτρων, «ὠρυλά», πνευμονολόγων, δερματολόγων, ἀγ-γειοχειρουργῶν, ἐνδοκρινολόγων, ψυχολόγων καὶ ψυχιάτρων.

Ὁ κ. Ἄνθιμος στὴ σύντομη προσφώνησή του πρὸς τοὺς παρισταμέ-νους κληρικοὺς καὶ τοὺς ἐπισήμους καλεσμένους, ὅπως καὶ πρὸς τοὺς ἐθε-λοντὲς συνεργάτες μας ἰατρούς, ἀνεφέρθη στὸ φιλανθρωπικὸ καὶ κοινω-νικὸ ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἀλλὰ καὶ στὴ μεγάλη σημασία ποὺ ἔχει μέσα στὴν ἐποχή μας ποὺ μαστίζεται ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ κρίση, νὰ ὑπάρχῃ, μέσα στὸ κέντρο τῆς Θεσσαλονίκης, ἕνα Κοινωνικὸ Ἰατρεῖο πλήρως ἐξωπλισμένο καὶ μὲ σύγχρονες προδιαγραφές. Στὸ τέλος εὐχαρί-στησε ὅλους, ὅσοι συνετέλεσαν καὶ βοηθοῦν ἐμπράκτως προσφέροντας δωρεὰν τὶς ὑπηρεσίες τους στοὺς ἀπόρους καὶ ἀνασφαλίστους ἀδελφούς μας, καὶ παρέχοντας δωρεὰν φάρμακα, ἀνάλογα μὲ τὴν κάθε περίπτωση.

Οἱ ἐγκαταστάσεις τοῦ Κοινωνικοῦ μας Ἰατρείου εὑρίσκονται ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Παπαγεωργίου 3, στὸ κέντρο τῆς Θεσσαλονίκης, καὶ ἀκριβῶς ὄ-πισθεν τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ ἁγίου Ἀθανασίου. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νὰ ἐπικοινωνοῦν τηλεφωνικῶς στὸν ἀριθμὸ 2310-283.222, καθημερινὰ ἀπὸ 10.00 – 13.00 & καὶ ἀπὸ 18.00 - 21.00 ἐκτὸς Σαββάτου καὶ Κυριακῆς γιὰ ὁ-ποιαδήποτε πληροφορία.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος ἀπευ-θύνεται πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ ὁλόκληρο τὸ πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητρο-πόλεως Θεσσαλονίκης, προκειμένου νὰ βοηθήσωμε καὶ νὰ συμμετάσχωμε στὴν ἀντιμετώπιση τῶν ποικίλων ἀναγκῶν τῶν ἀναξιοπαθούντων ἀδελ-φῶν μας.

Συγκεκριμένως καὶ ἐν ὄψει τῆς λειτουργίας τοῦ Κοινωνικοῦ Ἰα-τρείου τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας πρέπει νὰ προσπαθήσωμε γιὰ νὰ συγ-κεντρωθοῦν φάρμακα τὰ ὁποῖα οἱ ἕλληνες πολῖτες, ἀφοῦ τὰ ἐχρησιμοποίη-σαν δὲν ἀποπεράτωσαν τὴν ἀγωγή τους, καὶ τὰ φάρμακα αὐτὰ ἔμειναν στὰ χέρια τους. Ἔχομε τὴν δυνατότητα, λοιπόν, νὰ τὰ συγκεντρώσωμε μὲ τὴν βοήθεια τῶν συνεργατῶν μας ἰατρῶν, προκειμένου στὴ συνέχεια νὰ διατεθοῦν στοὺς ἀδελφούς μας οἱ ὁποῖοι δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ τὰ ἀγορά-σουν, λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς ἀνέχειας.

Τὰ φάρμακά σας, λοιπόν, ποὺ δὲν τὰ καταναλώσατε ὅλα, καὶ δὲν ἔ-χουν λήξει ὡς πρὸς τὴν προθεσμία τῆς ἱκανότητός τους νὰ εἶναι ἀποτελε-σματικά, νὰ τὰ φέρετε ἐδῶ στὸν ἱερό μας Ναό, καὶ μὲ τὴν μέριμνα τοῦ ἁρ-μοδίου ἱερέως καὶ τῶν συνεργατῶν τοῦ Φιλοπτώχου μας Ταμείου θὰ τὰ προωθήσωμε στοὺς συνανθρώπους καὶ συμπολῖτες μας ποὺ τὰ ἔχουν ἀπό-λυτη ἀνάγκη καὶ δὲν μποροῦν νὰ τὰ προμηθευθοῦν μὲ ἄλλο τρόπο.
Ἡ συμπαράστασή σας θὰ εἶναι πράξη ἀγάπης, προσφορᾶς καὶ συγ-χρόνως συμβολῆς στὸ νὰ ἀντιμετωπίσωμε τὶς δυσκολίες ποὺ ἔχομε στὴν πατρίδα μας λόγῳ τῆς γνωστῆς οἰκονομικῆς κρίσεως. Σᾶς εὐχαριστοῦμε καὶ ἀναμένομε τὴν ἀνταπόκρισή σας.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.

(ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ)Κοινωνικό Ιατρείο Ι.Μ.Θ.


ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΗΣ
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Θεσσαλονίκης στὰ πλαίσια τῆς ἐπεκτάσεως τοῦ κοινωνικοῦ καὶ φιλανθρωπικοῦ της ἔργου προχωρεῖ στὴν ὀργάνωση Κοινωνικοῦ Ἰατρείου, προκειμένου νὰ παρέχεται δωρεὰν ἰατρικὴ πε-ρίθαλψη σὲ ἀπόρους, ἀστέγους, ἀνασφαλίστους καὶ λοιποὺς ἀναξιοπα-θοῦντας ἀδελφούς μας.

Ἤδη ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις ἔχει ἀνακατασκευάσει καὶ ἐξοπλίσει τοὺς ἀπαραιτήτους χώρους ὅπου θὰ στεγάσῃ τὸ νέο κοινωνικὸ ἰατρεῖο της. Ἡ ἐθελοντικὴ ὅμως προσφορὰ καὶ διακονία θὰ ἀποτελέσῃ τὴν βάση γιὰ τὴν ἐπίτευξη αὐτοῦ τοῦ θεάρεστου στόχου.
Ἀπευθύνομε ἔκκληση σὲ ὅσους ἰατροὺς ἐπιθυμοῦν νὰ προσφέρουν ἐθελοντικῶς καὶ ἀφιλοκερδῶς τὶς ὑπηρεσίες τους, νὰ θέσουν ὑπ’ ὄψη μας τὴν καλή τους διάθεση γιὰ νὰ ἔχῃ ἐπιτυχία καὶ αὐτὴ ἡ νέα προσπάθεια τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.


Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.- 

 
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας