Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    
Εγκύκλιοι

Εβδομάδα Εξωτερικής Ιεραποστολής - Εγκύκλιος Ι.Σ. της Ε.Ε. για την Εβδομάδα Εξωτερικής Ιεραποστολής από 8 Μαρτίου έως 15 Μαρτίου 2020 (7/3/2020)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ι Ε Ρ Α Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ
Δ/νσις: Βογατσικοῦ 7, Τ.Κ.: 546 22, τηλ.: 2310-261.216, τηλεομ.: 2310-230.722,
ἱστοσελίς: www.imth.gr, ἠλ. ταχυδρομεῖον: gr_imth@yahoo.com

ἀριθμ. πρωτ.: 188.- Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 28.02.2020.-


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ


Πρὸς τοὺς
Εὐλαβεστάτους Προέδρους τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων
καὶ τοὺς Ὑπευθύνους Κληρικοὺς τοῦ Κατηχητικοῦ Ἔργου
τῶν ἱερῶν Ναῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης
Ἐνταῦθα

Ἀγαπητοὶ πατέρες, Χαίρετε ἐν Κυρίῳ.
Διὰ τοῦ παρόντος ἡμετέρου ἐγγράφου Σᾶς ἀποστέλλομεν, συνημμέ-νως, τὸ ὑπ’ ἀριθμ. 113/101/14-1-2020 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, περὶ τοῦ «Ἑορτασμοῦ τῆς Ἑβδομάδος τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς», ἡ ὁποία ἄρχεται τὴν Κυρι-α¬κὴν τῆς Ὀρθοδοξίας, 8ην Μαρτίου καὶ περατοῦται τὴν 15ην Μαρ¬τίου ἐ.ἔ., καὶ Σᾶς παρακαλοῦμεν βάσει τοῦ ἐν λόγῳ Σημειώματος νὰ διοργανώσετε εἰς τὴν Ἐνορίαν Σας ἀναλόγους ἑορταστικὰς ἐκδηλώσεις. Ὡς γνωστὸν διὰ τοῦ τρόπου αὐτοῦ γίνεται γνωστὸν τὸ διεξαγόμενον ἱεραποστολικὸν ἔργον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀνὰ τὴν Οἰκουμένην.
Ἐπίσης κατὰ τὴν ὡς εἴρηται Κυριακὴν τῆς Ὀρθοδοξίας 8-3-2020 θὰ περιαχθῇ δίσκος πρὸς οἰκονομικὴν ἐνίσχυσιν τῶν ἱεραποστολικῶν κλι¬μα-κίων τῆς ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας ἡμῶν εἰς Ἀφρικὴν καὶ Ἀσίαν. Ἡ παρακάτω ἀνακοίνωση νὰ ἀναγνωσθῇ πρὸ τῆς περιφορᾶς τοῦ Δίσκου ἀμέσως μετὰ τὸ «Ἐξαιρέτως ...».


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΑ
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Κάθε χρόνο, καὶ κατόπιν σχετικῆς Ἐγκυκλίου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ἑβδομάδα αὐτὴ ὁρίζεται ὡς «Ἑβδομὰς τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς» καὶ περιάγεται δίσκος σὲ ὅλους τοὺς ἱε-ροὺς Ναοὺς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιὰ τὴν οἰκονομικὴ ἐνίσχυση τοῦ παραπάνω Ἱεραποστολικοῦ Ἔργου. Παρακαλεῖσθε λοιπόν, κατὰ τὴν σημερινὴ Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας νὰ ἐνισχύσετε τὸν Δίσκο ποὺ περι-φέρεται στοὺς Ναούς μας, πρὸς οἰκονομικὴ ἐνίσχυση τῶν ἱεραποστο-λικῶν κλιμακίων τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας μας στὴν Ἀφρικὴ καὶ τὴν Ἀσία. Τὸ προϊὸν αὐτοῦ τοῦ Δίσκου θὰ διατεθῇ γιὰ τὴν προώθηση τοῦ διεξαγομένου ἱεραποστολικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας σὲ ὅλη τὴν Οἰκουμένη καὶ γιὰ τὸν εὐαγγελισμὸ ὅλων τῶν ἐθνῶν καὶ τὴν ἔνταξη των στὸ Σῶμα τοῦ ζῶντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἂς δείξωμε κι’ ἐμεῖς τὴν ἀγάπη μας πρὸς τοὺς ἀδελφούς μας ἐνισχύοντας, κατὰ δύναμη ἕκαστος, τὸν Δίσκο τῆς Ἐκκλησίας μας.

Εὐχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ


Σχετικά Αρχεία
ΑρχείοΤύποςΜέγεθος
Εβδομάδα Εξωτερικής Ιεραποστολής - Εγκύκλιος Ι.Σ. της Ε.Ε. για την Εβδομάδα Εξωτερικής Ιεραποστολής από 8 Μαρτίου έως 15 Μαρτίου 2020 1477 KB

...επιστροφή
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας