Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    
Εγκύκλιοι

Εγκύκλιος εορτασμού αγίου Αποστόλου Παύλου (23/6/2018)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ι Ε Ρ Α  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ
Δ/νσις: Βογατσικοῦ 7, Τ.Κ.: 546 22, τηλ.: 2310-261.216, τηλεομ.: 2310-269.291,
ἱστοσελίς: www.imth.gr, ἠλ. ταχυδρομεῖον: gr_imth@yahoo.com

ἀριθμ. πρωτ.: 542.-                                                                                                                              Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 22.06.2018.-


Πρὸς ἅπαντας
τοὺς Πανοσιολογιωτάτους καὶ Αἰδεσιμολογιωτάτους Ἐφημερίους
τῶν ἐνοριακῶν, τῶν προσκυνηματικῶν καὶ τῶν μοναστηριακῶν
ἱερῶν Ναῶν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης
Ἐνταῦθα


Θέμα: «Ἑορτασμὸς τῆς μνήμης τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Παύλου, ἱδρυτοῦ τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τῶν Θεσσαλονικέων ἐν ἔτει 54 μ.Χ.»Ἀγαπητοὶ πατέρες καὶ ἀδελφοὶ ἐν Χριστῷ,

Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἀναμενομένης ἑορτῆς ἐπὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν ἁ-γίων ἐνδόξων πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου, τὴν 29η Ἰουνίου 2018, σᾶς προσκαλῶ ὅλους ἀνεξαιρέτως, μετὰ τῶν οἰκείων σας καὶ τῶν ἐνοριτῶν σας, νὰ συμμετάσχετε στὶς λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις τοῦ γνωστοῦ μας ἐνοριακοῦ Ναοῦ τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου, στὶς ὑπώρειες τῆς Ἄνω Πόλεως.

Ἡ Μητέρα μας ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τιμᾶ τοὺς ἁγίους Ἀποστόλους Πέτρο καὶ Παῦλο ἀπὸ κοινοῦ ἰσαξίως, πρὸς ἀποτροπὴ τῶν διενέξεων τῶν Χριστιανῶν, περὶ τοῦ ποῖος ἦτο σημαντικώτερος ἐκ τῶν δύο, στὸ ἀπώτερο παρελθόν, γεγονὸς τὸ ὁποῖο ὠφέλησε τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἑνότητα. Τιμῶμεν, ὡς ἐκ τούτου, ἀμφοτέρους τοὺς ἁγίους Ἀποστόλους, ἄνευ προτιμήσεων.

Συμβαίνει ὅμως στὴν περίπτωση τῆς ἰδικῆς μας τοπικῆς Ἐκκλησίας τῆς Θεσσαλονίκης, ὁ ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος νὰ εἶναι ὁ ἱδρυτὴς τῆς Ἐκκλησίας μας κατὰ τὸ ἔτος 54 μ.Χ. κατὰ τὸν γνωστὸ σὲ ὅλους μας τρόπο (Πράξ. 17,1-9). Ἡ ἐπιβεβαίωση τῆς ἱεραποστολικῆς πράξεως τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου στὴν Θεσσαλονίκη καὶ τὸ μέγιστο ἐνδιαφέρον του γιὰ τὴν πόλη μας, ἐπισφραγίσθηκε μὲ τὶς δύο ἐπιστολές του πρὸς τοὺς Θεσσαλονικεῖς, οἱ ὁποῖες κατεχωρίσθησαν στὸν κανόνα τῶν βιβλίων τῆς Καινῆς Διαθήκης. Μεγίστη τιμὴ γιὰ μᾶς.

Ἡ εὐγνωμοσύνη, ἡ ὀφειλὴ καὶ ἡ εὐθύνη μας ἔναντι τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν, πρέπει νὰ εἶναι μόνιμα συναισθήματα στὶς ψυχὲς ὅλων μας, ἐπειδὴ εὐηγγελίσθη τὸν Χριστὸ καὶ ἵδρυσε τὴν Ἐκκλησία αὐτοῦ στὴν πό-λη μας, τὴν Θεσσαλονίκη. Γι’ αὐτὸ τὸν λόγο εἶναι ἀπόλυτη ἀνάγκη νὰ ἀ-νανεώσωμε τὶς διαθέσεις μας καὶ νὰ ἐκδηλώσωμε τὴν εὐγνωμοσύνη μας στὸν μεγάλο Ἀπόστολο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, στὸν οὐρανοβάμονα ἅγιο Παῦλο.

Πρὸς τὸν σκοπὸ αὐτὸ καλεῖσθε ὅλοι ἀνεξαιρέτως :

1. Νὰ ἀνακοινώσετε σὲ ὅλους τοὺς ἱεροὺς Ναοὺς τὴν πρόσκληση καὶ τὴν προτροπὴ νὰ ἔλθουν ὡς προσκυνητὲς στὸν ἱερὸ Ναὸ τοῦ ἁγίου Παύλου Ἄνω Πόλεως, τὴν Κυριακὴ 24η Ἰουνίου 2018.

2. Νὰ προσέλθετε καὶ νὰ συμμετάσχετε στὸν Ἑσπερινό, ὥρα 7.00 μ.μ. τῆς Πέμπτης 28ης Ἰουνίου. Ἐὰν εἶσθε δύο ἐφημέριοι, ὁ ἕνας θὰ μείνῃ στὸν ἱερὸ Ναό σας καὶ ὁ ἄλλος θὰ ἔλθῃ στὸν ἅγιο Παῦλο. Ἐὰν εἶσθε τρεῖς ἢ περισσότεροι ἐφημέριοι, ἕνας ἢ δύο στὸ Ναό σας, καὶ οἱ ἄλλοι στὸν ἅγιο Παῦλο.

3. Νὰ προσέλθετε καὶ νὰ συμμετάσχετε στὴ Θεία Λειτουργία τῆς κυριωνύμου ἡμέρας, ὥρα 7.00 - 10.30 π.μ. τῆς Παρασκευῆς 29ης Ἰουνίου, ὅσοι θὰ ὁρισθῆτε καὶ θὰ εἰδοποιηθῆτε σχετικῶς. Διὰ μείζονες πληροφορίες ἔχετε καὶ τὸ Πρόγραμμα τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ ἁγίου Παύλου.

Παρακαλεῖσθε πρὸ πάντων νὰ συστήσετε στοὺς ἐνορίτες σας τὰ τῆς ἑορτῆς καὶ νὰ τοὺς προτρέψετε νὰ συμμετάσχουν στὴν ἐκκλησιαστικὴ πανήγυρη.

Σκοπὸς ὅλων μας, ἔστω καὶ τώρα νὰ δώσωμε ἔμφαση, λαμπρότητα καὶ περιεχόμενο στὴ μνήμη τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας, κατ’ ἔτος καὶ πάντοτε.

Εὐχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
+ Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ


ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ:
Ὑπομιμνήσκομεν καὶ πάλιν τὴν ὀφειλομένην εὐγνωμοσύνην καὶ τὸν βαθύτατον σεβασμὸν τῶν Θεσσαλονικέων πρὸς τὸν ἱδρυτὴν τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ εἰς τὴν Θεσσαλονίκην καὶ ὅλην τὴν Μακεδονίαν.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
+ Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣΠ Α Ν Η Γ Υ Ρ Ι Σ
Ι Ε Ρ Ο Υ   Ε Ν Ο Ρ Ι Α Κ Ο Υ   Ν Α Ο Υ
Α Γ Ι Ο Υ   Π Α Υ Λ Ο Υ


Φέρεται εἰς γνώσιν τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν
ὅτι τὴν Παρασκευὴν 29ην Ἰουνίου 2018 πανηγυρίζει
ὁ ἱερὸς Ναὸς τοῦ ἁγίου ἐνδόξου, πανευφήμου
καὶ πρωτοκορυφαίου Ἀποστόλου Παύλου,
τοῦ καὶ ἱδρυτοῦ τῆς τῶν Θεσσαλονικέων Ἐκκλησίας,
ὅστις εὑρίσκεται εἰς τὴν περιοχὴν τῆς Ἄνω Πόλεως Θεσσαλονίκης.
Αἱ ἱεραὶ ἀκολουθίαι θὰ τελεσθῶσι κατὰ τὸ ἀκόλουθον πρόγραμμα:


Πέμπτη 28η Ἰουνίου 2018
7.00 μ.μ. Ὁ Μέγας Πανηγυρικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς χοροστατοῦντος τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. Ἀνθίμου.

Παρασκευὴ 29η Ἰουνίου 2018
7.00-10.30 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Πανηγυρικὴ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. Ἀνθίμου.
7.00 μ.μ. Ὁ Μεθέορτος Ἑσπερινός.
8.00 μ.μ. Ἡ Λιτάνευσις τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος καὶ τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ ἁγίου Παύλου.

Κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν θὰ τεθῆ εἰς προσκύνησιν
τὸ χαριτόβρυτον ἱερὸν λείψανον τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Παύλου.

Κάτωθεν τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ λειτουργεῖ ἔκθεσις ἐργοχείρων
ὑπὲρ τῆς ἀποπερατώσεώς του.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.-

 


Σχετικά Αρχεία
ΑρχείοΤύποςΜέγεθος
Εγκύκλιος εορτασμού αγίου Αποστόλου Παύλου 208 KB

...επιστροφή
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας