Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    
Εγκύκλιοι

Εγκύκλιος Πάσχα 2018 (7/4/2018)

+ Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ:

Ἡ παροῦσα Ἐγκύκλιος νὰ ἀναγνωσθῇ πρὸ τῆς τελετῆς τῆς Ἀναστάσεως.-

 

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ                                             ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                      8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

   

ἀριθμ. πρωτ.: 255.-

 

 

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΘΙΜΟΣ

 

 

Πρὸς τὸν ἱερὸ κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸ

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης

 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἡ ἀναστάσιμη ἀνοιξιάτικη χαρὰ τοῦ Πάσχα τῶν Ὀρθοδόξων πλημ­μυρίζει τὶς ψυχὲς μας καὶ ἀνανεώνει καὶ πάλι τὶς ἐλπίδες μας γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὴν αἰωνιότητα. Ἡ πορεία τῆς περισυλλογῆς καὶ τῆς μετανοίας κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ποὺ κορυφώθηκε μὲ τὰ μοναδικὰ βιώματα τῆς πένθιμης Μεγάλης Ἑβδομάδος, παρεχώρησε τὴν θέση της στὸν ὁλόλαμπρο Ἥλιο τῆς Ἀναστάσεως, ποὺ κατηύγασε τὴν οἰ­κου­μένη μὲ τὸ ἀνέσπερο φῶς τοῦ κενοῦ Παναγίου Τάφου. Ὁ Ἰησοῦς Χρι­στὸς ἀνέστη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, ἐσείστηκε ὁ Ἅδης, ἄνοιξαν οἱ πύλες τοῦ Παραδείσου καὶ ὁ ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς πίστεως στὴν Ἀνάσταση τοῦ Σωτῆρος ἅπλωσε ἀτράνταχτα στηρίγματα σὲ ὅλες τὶς γωνιὲς τῆς οἰκου­μένης καὶ στὶς καρδιὲς τῶν λυτρωμένων πιστῶν τῆς αἱματοπότιστης ἁγίας Του Ἐκκλησίας.

Τὸ περιεχόμενο τῆς Ἑορτῆς τῶν ἑορτῶν καὶ τῆς πανήγυρης τῶν πανηγύρεων θεμελιώνεται στὰ ἀγγέλματα τοῦ οὐρανοῦ γιὰ τὸ θαῦμα τῆς Ἀναστάσεως. Χαίρεται ἡ τρισήλιος Θεότης, καὶ οἱ χαριτόβρυτοι κρου­νοὶ τῶν θείων δωρεῶν της ποτίζουν τοὺς ἀγροὺς τῶν ἀποστολικῶν συνει­δή­σεων τῶν Μυροφόρων γυναικῶν γιὰ τὶς ἀπαρχὲς τῆς στρατευομέ­νης Ἐκκλησίας, μὲ πρώτη τὴν Κυρία Θεοτόκο, γιὰ νὰ ὁδεύσουν ὅλοι αὐτοὶ στὸ δρόμο τοῦ χρέους, τῆς προσφορᾶς καὶ τῆς θυσίας. Ὁ Τίμιος Σταυρὸς, ἐγχά­ρακτος στὰ μέτωπα τῶν ἠλεημένων καὶ τιμημένων συνεργῶν τοῦ Σταυ­ρω­θέντος Χριστοῦ, φωτίζει τὸν νοῦν καὶ ἐμπνέει τὶς ψυχὲς γιὰ τὸ κή­ρυ­­γμα τοῦ Εὐαγγελίου στὸν κόσμο καὶ στὴν πρώτη σελίδα τῆς ἱστορίας καὶ τοῦ ἀνθρωπίνου πνευματικοῦ πολιτισμοῦ.

Ὁ ἐπίκαιρος λόγος τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Πέτρου εἶναι ἀληθινὴ οὐ­ρά­νια διδασκαλία. «Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι­στοῦ, ὁ κατὰ τὸ πολὺ αὐτοῦ ἔλεος ἀναγεννήσας ἡμᾶς εἰς ἐλπίδα ζῶσαν δι’ ἀναστάσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκ νεκρῶν». Τὰ τέκνα τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας ἔχομε ἀναγεννηθῇ μὲ τὴν βεβαία καὶ ζωντανὴ ἐλπίδα στὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου ἀπὸ τῶν νεκρῶν. Ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος σὲ ὅλα τὰ κηρύγματα καὶ τὶς ἱεραποστολές του «τὸν Ἰησοῦν καὶ τὴν Ἀνά­στα­σιν εὐηγγελίζετο» εἰς πάντας. Αὐτὸ τὸ κήρυγμα διαρκεῖ μέχρι καὶ σή­με­ρα καὶ πληροῖ ὡς λόγος καὶ ὡς γεγονὸς τὴν ζωὴ καὶ τὸ φρόνημα ὅλων τῶν εἰς Χριστὸν πιστευόντων.

Ὁ θεμελιώδης χαρακτὴρ τῆς Ἀναστάσεως γιὰ τὴν χριστιανικὴ ζωὴ ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἀλήθεια τῆς Ἀναστάσεως ἐπολεμήθη σκληρότατα ἀπὸ τοὺς ἀπίστους καὶ ἀπὸ τοὺς ἐχθροὺς τοῦ Εὐαγγελίου. Ἀκόμη καὶ στὶς ἡμέρες μας ἀγνωστοι καὶ ἀδόκιμοι συγγραφίσκοι προσε­πάθησαν νὰ πλήξουν τὴν πίστην τῶν Χριστιανῶν στὴν Ἀνάσταση. Μάται­ος κόπος ὅμως. Οἱ ἀνὰ τοὺς αἰώνες πολέμιοι καὶ ὑβρισταὶ χάθηκαν στὴν λησμονιά, καὶ τὰ βλάσφημα λόγια τους μπῆκαν στὴν περιφρόνηση τοῦ πε­­ρι­θω­ρίου. Σὲ κάθε πασχαλινὸ θρίαμβο, ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε ἀναστά­σιμη Κυριακή, ἐπὶ εἴκοσι ἕνα αἰώνες οἱ Χριστιανοὶ ὁμολογοῦν καὶ κηρύσ­σουν «Ἰησοῦν Χριστὸν ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν», «ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν διὰ τῆς δόξης τοῦ Πατρός, οὕτω καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περι­πα­τήσωμεν». Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ πληροῖ τὶς καρδιὲς καὶ ὅλη τὴν οἰκουμένη.

 

Ἀδελφοὶ μου,

Ἄς μὴ λησμονοῦμε, ὅτι ὁ Χριστὸς ἔφθασε στὴν Ἀνάσταση, ἀφοῦ πέ­ρασε ἀπὸ τὸ φρικτὸ μαρτύριο τῆς σταυρικῆς Του θυσίας. Ἡ συμβουλή Του στὸν καθένα ἀπὸ μᾶς εἶναι. νὰ σηκώνουμε τὸν σταυρὸ τῶν δοκιμα­σιῶν τῆς ζωῆς καὶ νὰ πορευθοῦμε τὸν δρόμο ποὺ ὁδηγεῖ στὴν Ἀνάσταση. Τὸ πέλαγος τῆς ζωῆς εἶναι πολλὲς φορὲς τρικυμιῶδες. Ἀλλὰ πάντοτε ὑπά­ρχει κάπου στὴ στεριὰ ὁ Φάρος τοῦ λιμανιοῦ τῆς σωτηρίας. Εἶναι τὸ φῶς τῆς Ἀναστάσεως. Ὁ θάνατος, ἡ ἀσθένεια, ἡ φτώχεια, ἡ ἀποτυχία, ἡ ἀγω­νία γιὰ τὴ ζωή, εἶναι σταυροὶ ἐπώδυνοι. Ἀλλὰ πρέπει νὰ σταθοῦμε ὄρθιοι καὶ δυνατοὶ. Ἀγωνιζόμενοι καὶ πιστεύοντες στὸν τελικὸ θρίαμβο, θὰ ἀναμένωμεν «τὸν Υἱὸν αὐτοῦ ἐκ τῶν ουρανῶν, ὅν ἤγειρεν ἐκ τῶν νεκρῶν, Ἰησοῦν τὸν ρυόμενον ἡμᾶς ἀπὸ τῆς ὀργῆς τῆς ἐπερχομένης».

Κρατοῦντες, λοιπόν, οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, κατὰ τὴν ὥρα τῆς Ἀναστάσεως, ἀναμμένες τὶς λαμπάδες, ὡς συμβολισμὸ τοῦ φωτὸς τῆς λυτρώσεως ποὺ καίει μέσα στὶς καρδιὲς μας, ἄς εὐχαριστήσωμεν τὸν Τρι­α­δικὸ Θεό μας, διότι διὰ τῆς Ἐκκλησίας Του μᾶς ἐχάρισε τὴν λαμπρο­φόρο τούτη ἡμέρα, ὡς κέντρο τῆς λατρείας μας πρὸς Αὐτόν, ὡς πηγὴ ἀνανεώ­σεως τῶν ἐλπίδων μας, ὡς ἀμετακίνητο ὁρόσημο τοῦ θριάμβου τοῦ φωτὸς κατὰ τοῦ σκότους, τῆς ἀληθείας κατὰ τοῦ ψεύδους καὶ τῆς ζωῆς κατὰ τοῦ θανάτου.

Χριστὸς ἀνέστη, ἀδελφοὶ μου.

Χαίρετε καὶ καταρτίζεσθε ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι.-

 

Eὐχέτης

anthimos signatureΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ


Σχετικά Αρχεία
ΑρχείοΤύποςΜέγεθος
Εγκύκλιος Πάσχα 2018 471 KB

...επιστροφή
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας