Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    
Εγκύκλιοι

Εγκύκλιος Δισκοφορίας Κυριακής των Βαΐων για το Χαρίσειο Γηροκομείο - Ανακοίνωση προς το Εκκλησίασμα της 1-4-2018 (31/3/2018)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ι Ε Ρ Α Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ
Δ/νσις: Βογατσικοῦ 7, Τ.Κ.: 546 22, τηλ.: 2310-261.216, τηλεομ.: 2310-269.291,
ἱστοσελίς: www.imth.gr, ἠλ. ταχυδρομεῖον: gr_imth@yahoo.com

ἀριθμ. πρωτ.: 258.- Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 27.03.2018.-

Πρὸς τοὺς
πανοσιολογιωτάτους καὶ αἰδεσιμολογιωτάτους
Προϊσταμένους τῶν ἱερῶν Ναῶν
καὶ ἅπαντας τοὺς εὐλαβεστάτους
ἐφημερίους καὶ τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς Ἐπιτρόπους
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης
Ἐνταῦθα

Σᾶς ἀποστέλλομεν, συνημμένως, τὴν παρακάτω ἀνακοίνωσιν περὶ τῆς περιφορᾶς δίσκου, διὰ τὴν οἰκονομικὴν ἐνίσχυσιν τοῦ Χαρισείου Γηροκομείου Θεσσαλονίκης, ἡ ὁποία θὰ ἀναγνωσθῇ τὴν προσεχῆ Κυριακὴν τῶν Βαΐων 1ην Ἀπριλίου ἐ.ἔ., καὶ σᾶς παρακαλοῦμε νὰ καταθέσητε τὸ συγκεντρωθησόμενον ποσὸν εἰς τὸ Γενικὸν Φιλόπτωχον Ταμεῖον τῆς καθ’ ἡμᾶς ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Ἡ περιφορὰ τοῦ δίσκου νὰ γίνῃ εὐθὺς μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν τῆς παρα-κάτω ἀνακοινώσεως πρὸ τοῦ «Ἐξαιρέτως...» τῆς Θείας Λειτουργίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΑ


Ἀγαπητοὶ μου ἀδελφοί,
Μέσα σὲ ἕνα μεγάλο πλῆθος προβλημάτων καὶ ζητημάτων τῶν ἡμερῶν μας ἔχει προκύψει καὶ ἕνα ἀκόμη πρόβλημα ἐξ αἰτίας τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως καὶ τῆς δυσβάσταχτης ἕως καὶ ἐπαχθοῦς φορολογίας, σχετικὰ μὲ τὴν λειτου-ργία τοῦ Χαρισεί¬ου Γηροκομείου Θεσσαλονίκης, ποὺ ἔχει προσφέρει πολύτι-μες ὑπηρεσίες ἀπὸ χρόνων ἱκανῶν στὴν κοινωνία τῆς Θεσσαλονίκης καὶ εὐρύ-τερα.
Ἐφθάσαμε, λοιπόν, σὲ ἕνα σημεῖο, ὥστε νὰ δυσκολευόμεθα νὰ λειτου-ργήσωμε καὶ νὰ ἀνταπεξέλθωμε στὶς ἀνάγκες περιθάλψεως τῶν ἑκατό (100) τροφίμων ὑπερηλίκων ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν ποὺ στεγάζομε, καὶ νὰ μὴν ἔχωμε τὶς οἰκονομι¬κὲς προϋποθέσεις γιὰ νὰ κα¬λύψωμε θέματα μισθοδοσίας τῶν ἐργαζομένων, ἀλλά ἀκόμη καὶ θέματα τροφοδοσί¬ας. Μὲ τὶς παρούσες συν¬θήκες τὰ ὑπάρχοντα ἀκίνητα τοῦ Ἱδρύματος δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀξιοποιη¬θοῦν ἤ νὰ βοηθήσουν ἀποτελεσματικὰ στὶς τρέχουσες ἀνάγκες.

Γι’ αὐτὸ λοιπόν, σήμερα, γιὰ πρώτη φορά, καὶ ἐλπίζομε γιὰ μοναδική, παρακαλοῦμε ὅλο τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Θεσσαλονίκης, ποὺ γνω-ρίζει τὸ Χαρίσειο Γηροκομείο καὶ τὴ μεγάλη προσφορά του στὴν κοινωνία μας καὶ στὸν τόπο μας, νὰ ἐνισχύσωμε τὸ δίσκο ποὺ θὰ περιφερθῇ αὐτὴ τὴν ὥρα μεταξύ τῶν Χριστιανῶν, ἐν ἡ¬μέρᾳ Κυριακῇ τῶν Βαΐων, προκειμένου τὰ χρή¬ματα αὐτὰ νὰ διατεθοῦν ἀπ’ εὐθείας καὶ ἐξ ὁλοκλήρου στὶς οἰκονομικὲς ὑπηρεσίες τοῦ ἐν λόγῳ Ἱδρύματος, τοῦ ὁποίου, ὅπως γνωρίζετε, Πρόεδρος εἶναι ὁ ἑκάστοτε Μητροπο¬λίτης Θεσσαλονίκης.
Οἱ σημερινὲς ἐγκαταστάσεις τοῦ Χαρισείου Γηροκομείου εἶναι πρότυπον παροχῆς τῶν καλυτέρων ἐξυπηρετήσεων γιὰ τοὺς περιθαλπόμενους ὑπ’ αὐ-τοῦ. Ἐὰν βοηθηθοῦμε ἀπὸ τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα ὑμῶν τῶν Χριστιανῶν διὰ τὴν ἐξασφάλισην τῶν ἀπαραιτήτων δαπανῶν θὰ φθάσομε σὺν Θεῷ στὸν ἀριθ-μὸν τῶν ἑκατὸν πεντήκοντα (150) περιθαλπομένων ὑπερηλίκων.
Ἐπειδή λοιπόν, γνωρίζω, ὡς Πρόεδρος, μέσα ἀπὸ τὴν ψυχή μου, ὅλη αὐ-τὴ τὴν δυσχερῆ κατάσταση, ὡς συνέπεια τῶν σημερινῶν συνθηκῶν, παρα¬καλῶ ὅλους, εἰ¬δικὰ αὐτὸν τὸν δίσκο νὰ τὸν βοηθήσωμε, νὰ τὸν συντρέ¬ξωμε, καὶ ἂν κάποιοι ἀπὸ τοὺς συμπολῖτες μας ἐπιθυμοῦν νὰ βοηθήσουν ξεχω¬ριστὰ τὸ Γη¬ρο-κο¬μεῖο μας, μποροῦν νὰ καταθέσουν τὴν δωρεά τους, εἴτε ἀπ’ εὐθείας στὸ Ἵδρυμα, εἴτε μέσῳ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, ὥστε καὶ δι’ αὐ¬τοῦ τοῦ τρόπου νὰ ἐκπληρώσωμε τὴν συμπαρά¬στασή μας στὴ μεγάλη καὶ ση¬μαντικὴ αὐτὴ ἀποστολὴ τοῦ Χαρισείου Γηροκομείου Θεσσαλονίκης.
Σᾶς εὐχαριστοῦμε ἐκ προτέρου.-Εὐχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ


Σχετικά Αρχεία
ΑρχείοΤύποςΜέγεθος
Εγκύκλιος Δισκοφορίας Κυριακής των Βαΐων για το Χαρίσειο Γηροκομείο - Ανακοίνωση προς το Εκκλησίασμα της 1-4-2018 251 KB

...επιστροφή
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας