Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    

ΙΩΑΝΝΗΣ Β

ΙΩΑΝΝΗΣ Β¢, ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης,

[ἐκ τῶν πατέρων τῆς ς¢ Οἰκουμενικῆς Συνόδου], (± π. 680)῾Ο χαρακτηρισμός του ὡς ἁγίου καὶ πατρὸς τῆς ᾿Εκ­κλησίας προέρχεται ἀπὸ τὴ συμμετοχή του στὴν ς¢ Οἰκου­μενικὴ Σύνοδο (680-681), στὰ πρακτικὰ τῆς ὁποίας ὑπέ­γραψε ὄγδοος μετὰ τοὺς πατριάρχες ἢ τοὺς ἀντι­προσώπους των, δηλαδὴ μετὰ τοὺς τρεῖς ἀντιπροσώπους τοῦ πάπα ᾿Α­γάθωνος, τὸν πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Γεώρ­γιο καὶ τοὺς ἀντιπροσώπους τῶν πατριαρχείων ᾿Αλεξανδρείας, ᾿Αντιο­χείας καὶ ῾Ιεροσολύμων: “᾿Ιωάννης ἐλέῳ Θεοῦ ἐπίσκο­πος Θεσ­σαλονίκης καὶ βικάριος τοῦ ἀποστολικοῦ θρόνου τῆς Ρώ­μης καὶ ληγατάριος ὁμοίως ὑπέγραψα”. Περὶ αὐτοῦ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο γνωστό. ῾Η ὑπόθεσις ὅτι ὁ ᾿Ιωάννης αὐτὸς εἶναι συγγραφεὺς τοῦ δευτέρου βιβλίου τῶν Διηγή­σεων τῶν Θαυ­μά­των τοῦ ἁγίου Δημητρίου εἶναι ἀβάσιμη.

Μία ὁμιλία Εἰς τὴν ὕψωσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ποὺ περιέχεται στὸν κώδικα Πάτμου 380, ἀνήκει πιθανῶς σ᾿ αὐτόν.

῾Η μνήμη του τελεῖται τὴν 14 Σεπτεμβρίου μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους πατέρες τῆς ς¢ Συνόδου: “Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνή­μη τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν τῶν συνελθόντων ἐν τῇ ῾Αγίᾳ καὶ Οἰκουμενικῇ ῞Εκτῃ Συνόδῳ”.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Petit, L., “Les évêques de Thessalonique”, ÅO 4 (1900-1901) 214, ἀρ. ΧΧΙ. Mansi 11, 669.
Π.Χ.

...επιστροφή
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας