Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    

ΝΕΣΤΩΡ

ΝΕΣΤΩΡ, μάρτυς (ἀρχὲς 4ου αἰ.)

συναθλητὴς τοῦ ἁγίου Δημητρίου

26/27 ᾿Οκτωβρίου῾Ο μάρτυς Νέστωρ, μαθητὴς καὶ συναθλητὴς τοῦ πολι­ούχου ἁγίου τῆς Θεσσαλονίκης, μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, ἐμφανίζεται στὰ σχετικὰ μὲ τὸν ἅγιο Δημήτριο ἁγιολογικὰ κείμενα, κατὰ τὴν περιγραφὴ τοῦ γνωστοῦ ἐπεισοδίου μὲ τὸν Λυαῖο.Η ΑΘΛΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Στὸ ἐκτενὲς Μαρτύριο τοῦ ἁγίου Δημητρίου ὁ Νέστωρ χαρακτηρίζεται ὡς “τις ἐκ τοῦ δήμου νεανίσκος ὡραῖος πάνυ, κομιδῆ νέος ὤν”, ἐνῶ τὸ συναξάριό του, ποὺ περιέχεται στὸ Συναξάριο τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, προσ­θέ­τει ὅτι ὁ Νέστορας γνωριζόταν μὲ τὸν ἅγιο Δημήτριο (“γνω­στὸς ὑπάρχων τῷ πανενδόξῳ μάρτυρι Δημητρίῳ”). Σὲ μετα­γενέστερο συναξάριό του (Μηνολόγιο Βασιλείου Β¢) διευκρι­νίζεται ὅτι ὁ Νέστορας ἦταν μαθητὴς τοῦ ἁγίου Δημητρίου, καὶ μάλιστα ὄχι κατηχούμενος ἀλλὰ χριστιανός: “Χριστιανὸς δὲ ὤν, ἀπήρχετο πρὸς τὸν ῞Αγιον Δημήτριον, ἐν ᾧ ἐκαθέζετο τόπῳ καὶ ἐδίδασκεν, καὶ ἐμάνθανεν ἀκριβέστερον παρ᾿ αὐτοῦ τὸν λόγον τῆς ἀληθείας”.

῞Οταν ὁ αὐτοκράτορας Μαξιμιανὸς παρουσίαζε στὸ στά­­διο τῆς Θεσσαλονίκης μὲ προκλητικὸ τρόπο τὸν φοβερὸ μο­νο­μάχο Λυαῖο, ὁ νεανίσκος Νέστωρ ἔσπευσε στὸν ἅγιο Δη­­μή­­τριο, ποὺ κρατοῦνταν φυλακισμένος στὸ πλησίον τοῦ στα­δίου δημόσιο βαλανεῖο, καὶ τοῦ ζήτησε νὰ τὸν εὐλογήσει γιὰ νὰ μονομαχήσει μὲ τὸ Λυαῖο. ῾Ο ἅγιος Δημήτριος “ποι­ήσας τὴν τοῦ Χριστοῦ σφραγῖδα εἰς αὐτόν”, τὸν διαβε­βαί­ω­σε πὼς ὄχι μόνο θὰ νικοῦσε τὸ Λυαῖο ἀλλὰ καὶ πὼς θὰ μαρ­τυ­ροῦ­σε γιὰ τὸ Χριστό. Στὴ συνέχεια ὁ Νέστορας πα­ρουσιάστηκε μπροστὰ στὸν αὐτοκράτορα καὶ τοῦ δήλωσε πὼς ἤθελε νὰ μο­νομαχήσει μὲ τὸ Λυαῖο, ἀλλὰ ὁ Μαξιμιανός, ὑποθέτοντας ὅτι βασικὸ κίνητρο τοῦ Νέστορος ἦταν τὸ χρηματικὸ ἔπα­θλο ποὺ εἶχε ὁρίσει, τοῦ πρότεινε ἕνα ποσὸ ἐὰν δὲν μονομαχοῦσε μὲ τὸν Λυ­αῖο καὶ ἀποχωροῦσε ἀμέσως. ῞Ομως, ἡ ἀπάντηση τοῦ Νέ­στορος ἦταν κατηγορηματική: “Οὐ χρημάτων ἐπιθυμῶ οὐδὲ διὰ τοῦτο ἐπὶ τὸν ἀγῶνα ἐλήλυθα, ἀλλ᾿ ἵνα κρείττονα τοῦ Λυαίου ἐμαυτὸν συστήσω”.

Κατὰ τὴ συμπλοκή του μὲ τὸ Λυαῖο, ποὺ ἀκολούθη­σε, ὁ Νέστορας τοῦ ἐπέφερε ἕνα θανατηφόρο κτύπημα, ἀφή­νον­τας ἄφωνο τὸν αὐτοκράτορα. Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἀπροσ­δό­κητο γεγονὸς ὁ Μαξιμιανὸς ἀποχώρησε ἀπὸ τὸ στάδιο, ἐνῶ ὁ Νέστορας ἀνέπεμψε δοξολογία στὸ Θεό, “ὅτι τῇ εὐχῇ τοῦ ἁγίου Δημητρίου ἀνῃρέθη ὁ βάρβαρος”. Τότε ὁ αὐτοκράτο­ρας ἔδωσε ἐντολὴ νὰ ἀποκεφαλίσουν τὸ Νέστορα μέσα στὸ στάδιο, ἐνῶ ὁ ἅγιος Δημήτριος, ὁ ὁποῖος θεωρήθηκε ὑπαίτι­ος τῆς σφαγῆς τοῦ Λυαίου, μαρτύρησε διὰ λογχισμοῦ μέσα στὴ φυλακή του.ΠΗΓΕΣ

῞Οπως σημειώθηκε, τὶς σχετικὲς μὲ τὸν μάρτυρα Νέ­στορα πληροφορίες λαμβάνουμε ἀπὸ τὸν ἐξαιρετικὰ μεγάλο ἀριθμὸ τῶν ἁγιολογικῶν κειμένων (Μαρτυρίων, ᾿Εγκωμίων, Λόγων) γιὰ τὸν ἅγιο Δημήτριο. ᾿Εκτὸς αὐτῶν, Συναξάρια τοῦ μάρ­τυρος ἔχουν περιληφθεῖ στὸ Κωνσταντινουπολιτικὸ Συν­αξά­ριο καὶ στὸ αὐτοκρατορικὸ Μηνολόγιο τοῦ Βασιλείου Β¢, ἐνῶ πρόσφατα ἐκδόθηκε ἀπὸ τὴ Σ. Κοτζάμπαση καὶ ἕνα ἐγ­κώ­μιο στὸν ἅγιο Νέστορα, ἔργο τοῦ τέλους τοῦ 13ου αἰ­ῶνος, ποὺ ἀνήκει στὸν λίγο γνωστὸ Κόμητα, ὁ ὁποῖος ἔφε­ρε τὸν τίτλο τοῦ ὑπάτου τῶν φιλοσόφων καὶ διδασκάλου τοῦ Εὐαγ­γελίου καὶ καταγόταν κατὰ πᾆσα πιθανότητα ἀπὸ τὴ Θεσ­σαλονίκη.

Τέλος, ἕνα ἀταύτιστο κείμενο σὲ χειρόγραφο τῆς Φιλο­­σοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατα­γρά­φεται μὲ ἐπιφυλάξεις ὡς ἄγνωστο Μαρτύριο τοῦ ἁγίου Νέ­στορος.

Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ

Πρὸς τιμὴ τοῦ ἁγίου Νέστορος εἶχαν γραφεῖ καὶ ὑμνο­γραφικὰ κείμενα (κανόνες, στιχηρὰ προσόμοια), ποὺ ψάλ­λον­ταν κατὰ τὴν ἀκολουθία τῆς ἑορτῆς του. ῾Ο ἀρχαιότε­ρος γνω­στὸς κανόνας στὸν ἅγιο Νέστορα προέρχεται ἀπὸ τὴ γρα­φί­δα τοῦ ὁσίου ᾿Ιωσὴφ τοῦ ῾Υμνογράφου καὶ φέρει ἀκροστι­χί­δα: “Τιμῶ σε πιστῶς, μάρτυς ἠγλαϊσμένε, ᾿Ιωσήφ”. ᾿Α­ξιο­πρό­σεκτο εἶναι τὸ γεγονός ὅτι, ὅπως διαπιστώνεται καὶ στὰ σχε­τικὰ ἁγιολογικὰ κείμενα, σὲ ἀρκετὰ ὑμνογραφικὰ κεί­­μενα οἱ δύο Θεσσαλονικεῖς ἅγιοι, Δημήτριος καὶ Νέστωρ, συν­τι­μῶν­ται, ὅπως συμβαίνει στὰ τρία ἀνέκδοτα στιχηρὰ προσ­ό­μοια, ποὺ ὑπάρχουν στὸ χειρόγραφο ἀρ. 69 τῆς μονῆς Ξε­νοφῶν­τος (τέλη 18ου αἰ.).

᾿Αρκετὰ πλούσια εἶναι καὶ ἡ εἰκονογραφία τοῦ μάρτυ­ρος, μὲ ἀξιοσημείωτη τὴν ἀπεικόνισή του στὸ παλαιοχρι­στια­­νικὸ κιβώριο τοῦ ἁγίου Δημητρίου, ὅπως ἔχει ὑποστηριχθεῖ πρόσφατα. Στὶς περισσότερες παραστάσεις του ὁ ἅγιος Νέ­στωρ ἀπεικονίζεται μὲ στρατιωτικὴ περιβολή, χωρίς, ὡστόσο, νὰ μαρτυρεῖται ἀπὸ τὶς πηγὲς ὅτι ἦταν στρατιωτικὸς στὸ ἐ­πάγγελμα.

Τέλος, μνημεῖο τῆς τιμῆς ποὺ ἀπέδιδαν οἱ Θεσσαλονι­κεῖς στὸν ἅγιο Νέστορα ἦταν καὶ ἕνας μικρὸς ναός, ἀφιερω­μένος, σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση, στὴ μνήμη του, ὁ ὁποῖος βρισκόταν νοτίως τῆς βασιλικῆς τοῦ ἁγίου Δημητρίου, μεταξὺ τῶν ὁδῶν ῾Αγίου Δημητρίου καὶ ᾿Ολύμπου. Στὴ θέση τοῦ να­οῦ τοῦ ἁγίου Νέστορος, μετὰ τὴν κατάληψη τῆς Θεσσα­λο­νίκης ἀπὸ τοὺς Τούρκους, ἀνεγέρθηκε τὸ μουσουλ­μανικὸ τέ­μενος Fethiye Cami῾.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Δημητριάδης, Β., Τοπογραφία τῆς Θεσσαλο­νίκης κατὰ τὴν ἐποχὴ τῆς Τουρκοκρατίας 1430-1912, [ΜΒ 61], Θεσ­σαλονίκη 1983, σ. 309. Εὐστρατιάδης, Σ., “Τὸ ναῒδριον τοῦ ἁγίου Νέστορος ἐν Θεσσαλονίκῃ καὶ τὸ στάδιον”, ἐφ. Μακεδονία ἀρ. 3931 (15.2.1923) σ. 1 στ. ς¢-ζ¢· 3932 (1.3.1923) σ. 1 στ. γ¢. ῾Ο ἴδιος, ῾Αγιολό­γιον τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας, ᾿Αθῆναι 1995 (ἀνατ.), σ. 348. Θεο­χαρίδης, Γ., “῾Η ἁγία ᾿Εκκλησία ἡ ἐν τῷ σταδίῳ”, Μελετήματα στὴ μνήμη τοῦ Βασιλείου Λαούρδα, Θεσσαλονίκη 1975, σσ. 203-239. Κο­τζάμπαση, Σ., “῞Ενα ἀνέκδοτο ἐγκώμιο στὸν ἅγιο Νέστορα· τὸ πρό­βλημα τῆς ταύτισης τοῦ συγγραφέα”, Μνήμη Λίνου Πολίτη (ΕΕΦΣΠΘ. Τιμητικὸς τόμος στὴ μνήμη Λίνου Πολίτη), Θεσσαλονίκη 1988, σσ. 65-75. Λαγγῆς, Μ., ῾Ο Μέγας Συναξαριστὴς τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας, τ. Ι¢ (᾿Οκτώβριος), ᾿Αθῆναι 19885, σσ. 619-620. Λέτσας, ᾿Αλ., ῾Ιστορία τῆς Θεσσαλονίκης, τ. Α¢, Θεσσαλονίκη 1961, σσ. 428-429, 522-523. Μέντζος, ᾿Αρ., Τὸ προσκύνημα τοῦ ῾Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης στὰ βυζαντινὰ χρόνια, [῾Εταιρεία τῶν Φίλων τοῦ Λαοῦ - Κέντρον ᾿Ε­ρεύνης Βυζαντίου 1], ᾿Αθῆναι 1994, σσ. 58, 72-73, 79-81, 84-85, 86, 91. Μηνολόγιο Βασιλείου, PG 117, 129. Ξυγγόπουλος, ᾿Α., Συμβολαὶ εἰς τὴν τοπογραφίαν τῆς Βυζαντινῆς Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1949, σσ. 23-38. Πελεκανίδης, Στ., «“Τὸ θέατρον τὸ καλούμενον Στάδιον” τῆς Θεσσαλονίκης», Κέρνος. Τιμητικὴ προσφορὰ στὸν καθηγητὴ Γεώρ­γιο Μπακαλάκη, Θεσσαλονίκη 1972, σσ. 122-133. Σωτηρούδης, Π., “Σπαράγματα χαρτώων κωδίκων”, ΕΕΦΣΠΘ Τμ. Φιλολογίας 1 (1981) 194-195. Τζιράκης, Ν., “Νέστωρ. ῾Ο μάρτυς”, ΘΗΕ 9 (1966) 435. Τω­μαδάκης, Εὐτ., ᾿Ιωσὴφ ὁ ῾Υμνογράφος. Βίος καὶ ἔργον, ἐν ᾿Αθήναις 1971, σ. 120 ἀρ. 68. Χρυσοστόμου, Γ., “Οἱ ἅγιοι τῆς Θεσσαλονίκης”, στὸ Χαριστήριον τῷ Παναγιωτάτῳ Μητροπολίτῃ Θεσσαλονίκης κ.κ. Παντελεήμονι τῷ δευτέρῳ ἐπὶ τῇ συμπληρώσει εἰκοσαετοῦς ἐν Θεσ­σα­λονίκῃ ποι­μαν­τορίας (1974-1994), Θεσσαλονίκη 1994, σ. 936. AASS Octobris IV, Bruxellis 1867, σσ. 219-221. BHG 2290-2292. Ada De­­biasi Gonzato, Analecta Hymnica Graeca e codicibus eruta Italiae inferioris, τ. ΙΙ (Canones Octobris), Roma 1979, σσ. 313-321. Dele­haye, H., Les Légendes grecques des Saints militaires, Paris 1909, σσ. 3, 104-106, 109, 114, 261, 262. ῾Ο ἴδιος, Les origines du culte des martyrs, [SH 20], Bruxelles 1933, σσ. 228-229. Hartwagner, G., "Ne­stor von Salo­niki", Lexicon der christlichen Ikonographie 8 (1976) 35-37. Janin, R., Les églises et les monastères des grands centres by­zantins (Bi­thynie, Hellespont, Latros, Galèsios, Trébizonde, Athènes, Thes­salo­ni­que), Paris 1975, σ. 399. Kotzabassi, S., "Ein unediertes En­ko­mion auf den hl. Nestor (BHG 2291). Ktitische Ausgabe", ῾Ελληνικὰ 41 (1990) 267-277. Propylaeum ad Acta Sanctorum Novembris. Syna­xarium Ec­clesiae Constantinopolitanae, ἐκδ. H. Delehaye, Bruxellis 1902, στ. 167.1-168.4. Propylaeum ad Acta Sanctorum Decembris. Mar­tyrologium Romanum ad forman editionis Typicae scholiis histo­ricis instructum, ἔκδ. M. Delehaye - P. Peeters - M. Coens - B. de Gaiffier - P. Grosjean - F. Halkin, Bruxellis 1940, σσ. 441-442. Sau­get, J.-M., "Nestore, santo, martire", BS 9 (1967) 829-831. Tafrali, O., Topographie de Thessalonique, Paris 1913, σσ. 189-190.
Σ.Π.

...επιστροφή
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας