Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    
Εγκύκλιοι

Εγκύκλιος Χριστουγέννων 2020 (25/12/2020)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

25 Δεκεμβριου 2020

ἀριθμ. πρωτ.: 855

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2020Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΘΙΜΟΣ

Πρός τούς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καί τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς
τῆς καθ’ ἡμᾶς Θεοσώστου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ,
Ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ καί ὁ ἑορτολογικός κύκλος τῆς ὀρθοδόξου Χριστιανωσύνης ἔφεραν ἐνώπιόν μας καί πάλι τήν μεγάλη δεσποτική ἑορτή τῶν Χριστουγέννων.
Ὁ εὐεργετικός ἀντίκτυπός της σέ ὁλόκληρη τήν Οἰκουμένη ἔχει ὡς εὐφρόσυνη συνέπεια τήν ἀνανέωση τῆς χαρᾶς καί τῆς ἐλπίδας σέ ἑκατομ¬μύρια ψυχές καί συνειδήσεις.
«Χριστός γεννᾶται δοξάσατε, Χριστός ἐξ οὐρανῶν ἀπαντήσατε», λοιπόν ἀδελφοί. Τό μεγαλύτερο θαῦμα στήν ἱστορία τοῦ κόσμου, ἡ Γέννησις τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ἀναγγέλλεται καί πάλι σέ ὅλα τά μήκη καί τά πλάτη τῆς Γῆς, γιά νά εὐεργετήσῃ τό ἀνθρώπινο γένος. Σύμφωνα μέ τίς προφητεῖες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὁ Οὐράνιος Πατήρ ἐξε¬πλή¬ρωσε τό μυστήριο τῆς Θείας Οἰκονομίας μέ τήν ἐνανθρώπιση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἔγινε ἄνθρωπος ὅμοιος μέ μᾶς, ἐκτός ἀπό τήν ἁμαρτία, γιά νά ἐπανασυνδέσῃ τίς διακοπεῖσες σχέσεις, ἀπό τό προ¬πατορικό ἁμάρτημα, μεταξύ τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἀνθρώπων.
Ὁ Χριστός πού γεννᾶται στή Βηθλεέμ εἶναι ὁ ἴδιος ἡ ἀκροτάτη ἔκφρα¬ση τῆς ἀγάπης πρός τό ἀνθρώπινο γένος, εἶναι ὁ Λυτρωτής καί Σωτήρας, εἶναι τό αἰώνιο φῶς τοῦ κόσμου, εἶναι ἡ ἀλήθεια πού λυτρώνει, εἶναι ὁ ἀσφαλέστερος δρόμος τῆς ζωῆς, εἶναι ἡ πηγή τῆς ἀληθινῆς εἰρή¬νης, εἶναι ὁ ποιμένας ὁ καλός τῶν λογικῶν προβάτων.
Ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, γιά νά γεννηθῇ κάπου ὁ Χριστός, ἐπειδή δέν βρισκόταν κατάλυμα γιά τήν Μαρία Θεοτόκο, κατέληξε στήν ἐπιλογή τῆς Φάτνης τῆς Βηθλεέμ. Δηλαδή τό θέλημά του ἦταν νά γεννηθῇ ὁ Λυτρωτής Κύριος, μέσα στήν φτώχεια, στήν ταπείνωση καί στήν ἁπλότητα. Ἐκεῖ δηλαδή ὅπου κυριαρχοῦσε ἡ ἁγνότητα καί ἡ ἁγιότητα. Χιλιάδες τέτοιες φάτνες ὑπάρχουν στόν κόσμο σήμερα. Ἄς τίς ἀναζη¬τήσωμε ὅλοι καί ἄς μποῦμε μέσα σ’ αὐτές σάν τούς ποιμένες καί τούς μάγους πού ζέσταναν καί ἐχαροποίησαν τόν Ἰωσήφ, τήν Μαρία καί πρό πάντων αὐτόν τόν νεογέννητο Ἐμμανουήλ.
Ἀναγεννημένοι ἀπό τήν Γέννησι τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, φωτισμένοι ἀπό τό ὁλόλαμπρο ἄστρο τῆς μυστικῆς νύχτας, ἄς συνεχίσωμε ὅλοι μας, ὥριμοι καί γέροντες, μαζί μέ τά παιδιά μας καί τούς νέους μας, τό ὁδοι¬πορικό τῆς ζωῆς μας, ὡς συνεχιστές τῆς πορείας τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλη¬σίας καί τῶν προγονικῶν πατέρων μας. Μέ ἀκλόνητη τήν πίστη πρός τόν Θεό καί προσφέροντας τήν ἀγάπη πρός ἐχθρούς καί φίλους ἄς βιώσωμε τήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου περί τοῦ Κυρίου∙ «Καί ὁ Λόγος σάρξ ἐγένε¬το καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν καί ἐθεασάμεθα τήν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρά Πατρός, πλήρης χάριτος καί ἀληθείας» (Ἰωάν. α’, 14).
Καθώς ἡ ἀνθρωπότητα βιώνει πρωτόγνωρες καταστάσεις ἐξαιτίας τῆς ὑγειονομικῆς κρίσεως τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, ὁρατές σέ παγκό¬σμιο ἐπίπεδο, τά Χριστούγεννα ἐφέτος ἑορτάζονται σέ διαφορετικό κλίμα, ἐπηρεάζοντας τήν καθημερινότητά μας, τήν εὐρύτερη κοινωνική ζωή, σέ μία πραγματικότητα τήν ὁποία δέν θά μπορούσαμε ποτέ στό παρελθόν νά φανταστοῦμε. Τό ὅλο πρόβλημα ἀναπόφευκτα πλήττει δυσάρεστα καί τόν ἐκκλησιαστικό μας βίο. Τά ὑγειονομικά μέτρα καί οἱ περιορισμοί πού νομοθετοῦνται καί ὑφίστανται, σαφέστατα ἀφοροῦν καί βαθύτατα παρεμβαίνουν στήν λατρευτική καί λειτουργική μας ζωή καί μάλιστα στήν κορυφαία περίοδο τοῦ ἁγίου Δωδεκαημέρου. Παρά ταῦτα καταβάλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ὥστε τό θέμα νά ἀντιμετωπίζεται μέ εὐελιξία καί στοχαστικότητα, ἐνῶ τό μήνυμα τῶν Χριστουγέννων ἐξα¬κολουθεῖ νά ὑφίσταται αἰσιόδοξο καί ἐλπιδοφόρο.
Ἔτσι, ἐμεῖς ὅλοι, ὅσοι σήμερα προσπαθοῦμε καί πάλι νά ζήσωμε πνευματικά τήν μεγάλη ἑορτή τῶν Χριστουγέννων καί τῆς θείας Ἐπι-φα¬νείας, στολισμένοι μέ τά δῶρα τῆς ἀληθινῆς ταπεινώσεως καί τῆς ἁγνότητος, καί μέ τήν πίστη καί τήν ἀγά¬πη πρός τόν Σωτῆρα Χριστό «διέλθωμεν δή ἕως Βηθλεέμ καί ἴδω¬μεν τό ρῆμα τοῦτο τό γεγονός, ὅ Κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν». Καί ἄς ἠχοῦν πάντα μέσα στίς ψυχές μας, σέ κάθε βῆμα τῆς ζωῆς μας, οἱ λόγοι τοῦ ἐξαστράπτοντος ἀπό τό οὐράνιο φῶς τοῦ ἀγγέλου, πρός τούς ποιμένες. «Ἰδού εὐαγ¬γελίζομαι ὑμῖν χαράν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντί τῷ λαῷ, ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ». Ἀμήν.
Καλά Χριστούγεννα, ἀδελφοί.

Χρόνια πολλά καί εἰρηνικά,
Καί ὁ Καινούργιος Χρόνος 2021 νά εἶναι Εὐλογημένος.

Εὐχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ


V Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ
Σημείωσις: Ἡ παροῦσα Ἐγκύκλιος νά ἀναγνωσθῇ ἀντί Θείου Κηρύ¬γματος, κατά τό Κοινωνικό τῆς Θ. Λειτουργίας τῶν Χριστουγέν¬νων.-


Σχετικά Αρχεία
ΑρχείοΤύποςΜέγεθος
Εγκύκλιος Χριστουγέννων 2020 466 KB

...επιστροφή
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας