Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    
Εγκύκλιοι

Εγκύκλιος για τον Δίσκο του Φιλοπτώχου για την Εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου το Δεκαπενταύγουστο του 2017 - Ανακοίνωση προς το Εκκλησίασμα (14/8/2017)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Βογατσικοῦ 7 - 546 22 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-229.871, καὶ τηλεομ. 2310-229.861.-
ἀριθμ. πρωτ. : 521.- Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 04.08.2017.-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Ο
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Πρὸς ἅπαντας
τοὺς πανοσιολογιωτάτους καὶ αἰδεσιμολογιωτάτους Ἐφημερίους,
προϊσταμένους καὶ προέδρους τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων
τῶν ἱερῶν Ναῶν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Θέμα :

«Περιφορὰ Καθιερωμένου Δίσκου ὑπὲρ τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου Ἱ.Μ.Θ.».-

Ἀγαπητοὶ πατέρες, συλλειτουργοὶ καὶ συνεργάται,

Εἶναι σὲ ὅλους μας γνωστὸ τὸ ἔργο τῆς Χριστιανικῆς ἀγάπης καὶ τῆς φιλανθρωπίας, ἀφοῦ εἶναι ταυτισμένο μὲ τὴν ζωὴ καὶ τὴν ἀποστολὴ τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας, κατὰ τὴν ἐπιταγὴ τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τὸ ἔργο αὐτὸ ἀσκεῖται ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως (Γενικὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο), ὑπὸ τῶν Ἐνοριῶν μας (Ἐνοριακὰ Φιλόπτωχα) καὶ ὑπὸ τῶν αὐτοτελῶν ἐκκλησια-στικῶν ἱδρυμάτων. Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο ἐξυπηρετοῦνται οἱ Χριστιανοί μας, βοηθοῦνται οἱ ἄποροι, καλύπτονται ἔκτακτα περιστατικά, διοργανοῦνται συσ-σίτια, ἐνισχύονται νέοι στὶς σπουδές των, καὶ γενικῶς ἀντιμετωπίζονται κατα-στάσεις γιὰ διάφορες ἀνάγκεις (εἰσιτήρια, φάρμακα κ.ἄ.), καὶ μάλιστα ὅπως διαμορφώνονται τώρα μὲ τὴν γενικὴ οἰκονομικὴ κρίση.

Γιὰ νὰ διεκολύνωμε τὸ ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στὸν τομέα τῆς φιλανθρωπίας καὶ τῆς ἀνάγκης ἀνταποκρίσεως σὲ πλῆθος ἐξατομικευμένων ἀναγκῶν τῶν Χριστιανῶν, παρακαλεῖσθε, ὅπως κατὰ τὴν σημερινὴ ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, Τρίτη 15η Αὐγούστου 2017,

ΠΕΡΙΦΕΡΕΤΕ ΕΝΑ ΔΙΣΚΟ
τοῦ ὁποίου τὸ προΐὸν θὰ διατεθῇ
ὑπὲρ τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου
τῆς ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Τὸ ποσὸ τοῦ δίσκου αὐτοῦ, νὰ παραδοθῇ ἀκέραιο καὶ νὰ κατατεθῇ βάσει πρακτικοῦ στὸν ὑπεύθυνο τοῦ Γ.Φ.Τ. π. Δαμασκηνὸ Πέτικα. Ἐπικαλούμεθα τὸ προσωπικὸν ἐνδιαφέρον σας γιὰ τὴν πραγματοποίηση καὶ τὴν ἀπόδοση τοῦ δί-σκου αὐτοῦ.

Ἡ περιφορὰ τοῦ δίσκου θὰ γίνῃ ἀπὸ δύο Ἐπιτρόπους (ἕνας στὸ δεξιὸ κλῖτος καὶ ἕνας στὸ ἀριστερὸ κλῖτος), εὐθὺς μετὰ τὸν καθαγιασμὸ τῶν Τιμίων Δώρων, στὸ τέλος τοῦ «Ἐξαιρέτως...», καὶ ἀμέσως μετὰ θὰ ἀναγνώσετε τὴν ἀκόλουθη Ἀνακοίνωση πρὸς τὸ Ἐκκλησίασμα :ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΑ
15. 08. 2017

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Χαίρετε ἐν Κυρίῳ καὶ Ἔτη πολλὰ γιὰ τὴν σημερινὴ μεγάλη ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, δηλαδὴ τοῦ πολυσεβάστου μας Δεκαπενταυγού-στου.

Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς αὐτῆς καὶ μὲ τὸν ἀπόλυτο σεβασμό μας πρὸς τὴν Παναγία, τὴν Μητέρα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ Ἱερὰ Μητρόπο-λις Θεσσαλονίκης ἀπευθύνει καὶ πάλιν πρὸς ὅλους σᾶς, τὴν παράκληση καὶ τὴν προτροπή, νὰ ἐνισχύσετε τὸν περιφερόμενο σήμερα δίσκο μὲ τὴν ὁλοκάρδια χρηματικὴ προσφορά σας. Τὸ προϊὸν τοῦ δίσκου αὐτοῦ θὰ διατεθῇ ὑπὲρ τῶν ἀ-πόρων, τῶν ἀσθενῶν καὶ τῶν ἀδυνάτων, οἱ ὁποῖοι ἀπευθύνονται καθημερινῶς πρὸς τὴν Ἐκκλησία ζητῶντας βοήθεια. Τὸ Γενικὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Μη-τροπόλεώς μας, συντηρεῖται ἀποκλειστικὰ καὶ μόνον ἀπὸ τὶς δωρεὲς τὶς ἰδικές σας. Ἀπὸ τὸ Ταμεῖο θὰ ἐνισχύσωμε τὴν ἀνέγερση τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἱδρύ-ματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων, οἱ διαδικασίες γιὰ τὴν ἀνέγερση τοῦ ὁποίου ἔχουν προχωρήσει ἱκανοποιητικά. Ἤδη προετοιμαζόμεθα γιὰ τὴν θεμελίωσή του, χωρὶς νὰ ἀγνοοῦμε τὶς παροῦσες δυσμενεῖς συνθῆκες λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως.

Παρὰ ταῦτα, ἐὰν κάποιος ἐπιθυμῇ νὰ προσφέρῃ ὑπὲρ τοῦ Γενικοῦ Φιλο-πτώχου Ταμείου ἢ τοῦ νέου Ἱδρύματος ἕνα ποσό, μεγαλύτερο ἀπὸ ὅ,τι προσ-φέρομε στὸν δίσκο, δύναται νὰ προσέλθῃ στὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-ως καὶ νὰ καταθέσῃ τὴν δωρεά του, λαμβάνοντας τὴν σχετικὴ ἀπόδειξη, ἡ ὁ-ποία εἶναι χρήσιμη γιὰ τὴν φορολογικὴ δήλωση στὴν Ἐφορεία.

Ἀδελφοί μου, δείξατε τὴν ἀγάπη σας πρὸς τοὺς ἀδελφούς μας, καὶ ὁ Κύ-ριος θὰ εὐλογήσῃ τὴν πράξη σας πολλαπλασίως. Νὰ εἶσθε βέβαιοι ὅτι ὁ Ἐπί-σκοπός σας καὶ οἱ ἱερεῖς ἐφημέριοι προσπαθοῦμε γιὰ τὸ καλύτερο ὑπὲρ τῶν ἀ-δελφῶν μας. Ὑπενθυμίζομε ὅτι λειτουργοῦμε 17 συσσίτια ὑπὲρ τῶν ἀπόρων, ὅτι προσφέρομε κοινωνικὰ βοηθήματα καὶ ἀνταποκρινόμεθα σὲ ποικίλα αἰτήμα-τα.

Ἐνισχύσατε, παρακαλοῦμε τὸν δίσκο καὶ σᾶς εὐχόμεθα καὶ πάλι, Ἔτη πολλά, ὑγιεινά, εἰρηνικὰ καὶ χαρούμενα, εὐλογημένα ἀπὸ τὸν Κύριο καὶ τὴν Παναγία Μητέρα Του, καὶ μακρυὰ ἀπὸ φυσικὲς καταστροφὲς ἢ ἄλλες περιπέτειες.


Μὲ πολλὲς πατρικὲς εὐχὲς
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

15.08.2017.-


Σχετικά Αρχεία
ΑρχείοΤύποςΜέγεθος
Εγκύκλιος για τον Δίσκο του Φιλοπτώχου για την Εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου το Δεκαπενταύγουστο του 2017 255 KB

...επιστροφή
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας