Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    
Εγκύκλιοι

Εγκύκλιος για την περιαγωγή Δίσκου για την Εξωτερική Ιεραποστολή - Ανακοίνωση προς το Εκκλησίασμα την Κυριακή της Ορθοδοξίας 4-3-2017 (4/3/2017)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Βογατσικοῦ 7 - 546 22 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-229.871, καὶ τηλεομ. 2310-229.861.-

ἀριθμ. πρωτ.: 94.- Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 09.02.2017.-

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Πρὸς τοὺς
Εὐλαβεστάτους Προέδρους τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων
καὶ τοὺς Ὑπευθύνους Κληρικοὺς τοῦ Κατηχητικοῦ Ἔργου
τῶν ἱερῶν Ναῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης
Ἐνταῦθα

Ἀγαπητοὶ πατέρες, Χαίρετε ἐν Κυρίῳ.
Διὰ τοῦ παρόντος ἡμετέρου ἐγγράφου Σᾶς ἀποστέλλομεν, συνημμέ-νως, τὸ ὑπ’ ἀριθμ. 192/255/8-2-2017 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συν- όδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, περὶ τοῦ «Ἑορτασμοῦ τῆς Ἑβδομά-δος τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς», ἡ ὁποία ἄρχεται τὴν Κυριακὴν τῆς Ὀρθοδοξίας, 5ην Μαρτίου καὶ περατοῦται τὴν 11ην Μαρτίου ἐ.ἔ., καὶ Σᾶς παρακαλοῦμεν βάσει τοῦ ἐν λόγῳ Σημειώματος νὰ διοργανώσετε εἰς τὴν Ἐνορίαν Σας ἀναλόγους ἑορταστικὰς ἐκδηλώσεις. Ὡς γνωστὸν διὰ τοῦ τρόπου αὐτοῦ γίνεται γνωστὸν τὸ διεξαγόμενον ἱεραποστολικὸν ἔργον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀνὰ τὴν Οἰκουμένην.
Ἐπίσης κατὰ τὴν ὡς εἴρηται Κυριακὴν τῆς Ὀρθοδοξίας 5-3-2017 θὰ περιαχθῇ δίσκος πρὸς οἰκονομικὴν ἐνίσχυσιν τῶν ἱεραποστολικῶν κλιμα-κίων τῆς ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας ἡμῶν εἰς Ἀφρικὴν καὶ Ἀσίαν. Πρὸ τῆς περιφορᾶς τοῦ Δίσκου νὰ ἀναγνωσθῇ ἡ παρακάτω Ἀνακοίνωση ἀμέ-σως μετὰ τὸ «Ἐξαιρέτως ...».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΑ
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Κάθε χρόνο, καὶ κατόπιν σχετικῆς Ἐγκυκλίου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ἑβδομάδα αὐτὴ ὁρίζεται ὡς «Ἑβδομὰς τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς» καὶ περιάγεται δίσκος σὲ ὅλους τοὺς ἱε-ροὺς Ναοὺς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιὰ τὴν οἰκονομικὴ ἐνίσχυση τοῦ παραπάνω Ἱεραποστολικοῦ Ἔργου. Παρακαλεῖσθε λοιπόν, κατὰ τὴν σημερινὴ Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας νὰ ἐνισχύσετε τὸν Δίσκο ποὺ περι-φέρεται στοὺς Ναούς μας, πρὸς οἰκονομικὴ ἐνίσχυση τῶν ἱεραποστο-λικῶν κλιμακίων τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας μας στὴν Ἀφρικὴ καὶ τὴν Ἀσία. Τὸ προϊὸν αὐτοῦ τοῦ Δίσκου θὰ διατεθῇ γιὰ τὴν προώθηση τοῦ διεξαγομένου ἱεραποστολικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας σὲ ὅλη τὴν Οἰκου-μένη καὶ γιὰ τὸν εὐαγγελισμὸ ὅλων τῶν ἐθνῶν καὶ τὴν ἔνταξη των στὸ Σῶμα τοῦ ζῶντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἂς δείξωμε κι’ ἐμεῖς τὴν ἀγάπη μας πρὸς τοὺς ἀδελφούς μας ἐνισχύοντας, κατὰ δύναμη ἕκαστος, τὸν Δίσκο τῆς Ἐκκλησίας μας.

Εὐχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
+ Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ
Σημείωσις: Τὸ συγκεντρωθησόμενον ποσὸν θὰ τὸ καταθέσητε, βάσει σχετικοῦ πρακτικοῦ εἰς τὸν π. Δαμασκηνὸν Πέτικαν, Γραμματέα καὶ Ταμίαν τοῦ ΓΦΤ τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.


Σχετικά Αρχεία
ΑρχείοΤύποςΜέγεθος
Εγκύκλιος για την περιαγωγή Δίσκου για την Εξωτερική Ιεραποστολή - Ανακοίνωση προς το Εκκλησίασμα την Κυριακή της Ορθοδοξίας 4-3-2017 131 KB

...επιστροφή
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας