Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    
Εγκύκλιοι

Ανακοίνωση προς το Εκκλησίασμα της 25 -12 -2016 για τον δίσκο Γ.Φ.Τ. (9/12/2016)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Βογατσικοῦ 7 - 546 22 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-227.677, καὶ τηλεομ. 2310-229.861.-
ἀριθμ. πρωτ.: 762.- Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 06.12.2016.-


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ο
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Πρὸς τοὺς αἰδεσιμολογιωτάτους Προέδρους
τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων
καὶ τῶν Φιλοπτώχων Ταμείων ἁπάντων τῶν ἱερῶν Ναῶν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης
Ἐνταῦθα

Ἀγαπητοὶ πατέρες, Χαίρετε ἐν Κυρίῳ καὶ ἔτη πολλά.
Παρακαλεῖσθε ὅπως κατὰ τὴν Θεία Λειτουργία τῆς Μεγάλης Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, 25η Δεκεμβρίου ἡμέρα Κυριακὴ 2016, περιφέρετε εἰς ἕνα ἕκαστο τῶν ἱερῶν Ναῶν μας τὸν καθιερωμένο Δίσκο τοῦ ὁποίου τὸ προϊὸν θὰ διατεθῇ ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον γιὰ τὸ Γενικὸ Φιλόπτωχο Τα-μεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Ἡ ἐνίσχυση τοῦ Γενικοῦ Φι-λοπτώχου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἶναι ἀπαραίτητη, ὄχι μόνο γιὰ τὴν κά-λυψη ἐξαιρετικῶν περιστατικῶν πτωχείας τῶν ἀδελφῶν μας, ἀλλὰ γιὰ ὑπο-βοήθηση τοῦ στόχου μας πρὸς ἀνέγερση τοῦ ἘκκλησιαστικοῦἹδρύματος Χρονίως Πασχόντων.
Τὸ προϊὸν τοῦ Δίσκου, θὰ κατατεθῇ στὸ Γραφεῖο τοῦ Γενικοῦ Φιλο-πτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Πρὸ τῆς περιφορᾶς τοῦ Δίσκου νὰ ἀναγνωσθῇ ἡ ἀκόλουθη Ἀνακοίνωση ἀμέσως μετὰ τὸ «Ἐξαι-ρέτως ...».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΑ

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Θεσσαλονίκης σᾶς παρακαλεῖ ὅπως κατὰ τὴν σημερινὴ μεγάλη Ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων ἐνισχύσετε τὸν Δίσκο ποὺ πε-ριφέρεται στοὺς Ναούς μας, ὑπὲρ τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας μας. Γνωρίζομε τὶς οἰκονομικὲς δυσκολίες ὅλων μας. Οἱ ἀνάγκες ὅμως μερικῶν οἰκογενειῶν καὶ μοναχικῶν ἀτόμων εἶναι τραγικές. Τὸ προϊόν, λοιπόν, αὐτοῦ τοῦ Δίσκου θὰ διατεθῇ ἀποκλειστικὰ γιὰ βοηθή-ματα ὑπὲρ τῶν ἀπόρων καὶ γιὰ τὴν προεργασία ἀνεγέρσεως τοῦ Ἐκκλησια-στικοῦ Ἱδρύματος περιθάλψεως ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ τῆς Ἱερᾶς Μη-τροπόλεως Θεσσαλονίκης. Πιστεύομε ὅτι ὁ ΣΩΤΗΡ ΧΡΙΣΤΟΣ θὰ μᾶς βοη-θήσῃ στὴν πραγμάτωση τοῦ μεγάλου αὐτοῦ ἔργου. Τὸ μέγιστο θαῦμα τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, ποὺ ἑορτάζομε σήμερα, εἶναι ἡ ἀπόδειξη τῆς ἀνυπέρβλητης ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιὰ μᾶς. Ἂς δείξωμε κι΄ἐμεῖς τὴν ἀγάπη μας πρὸς τοὺς ἀδελφούς μας ἐνισχύοντας, κατὰ δύναμη ἕκαστος, τὸν Δίσκο τῆς Ἐκκλησίας μας . Τὰ χρήματα αὐτὰ διατίθενται ἀποκλειστικὰ καὶ μόνον γιὰ τοὺς συνανθρώπους μας τῆς Θεσσαλονίκης.
Καλὰ Χριστούγεννα ἀδελφοί. Ἔτη πολλὰ καὶ Καλὴ Χρονιά. Ὁ ἅγιος Θεὸς νὰ εὐλογῇ καὶ νὰ φυλάσσῃ τὴν πατρίδα μας τὴν Ἑλλάδα.Μὲ ἐγκάρδιες πατρικὲς εὐχὲς
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ +
 + Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ


Σχετικά Αρχεία
ΑρχείοΤύποςΜέγεθος
Ανακοίνωση προς το Εκκλησίασμα της 25 -12 -2016 για τον δίσκο Γ.Φ.Τ. 155 KB

...επιστροφή
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας