Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    
Εγκύκλιοι

Εγκύκλιος Χριστουγέννων 2015 (24/12/2015)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

25 Δεκεμβριου 2015

ἀριθμ. πρωτ. : 889.-

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΘΙΜΟΣ

Πρὸς τὸν Ἱερὸ Κλῆρο
καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸν
τῆς εὐλογημένης Θεσσαλονίκης

Ἀδελφοί μου,
Ἐπανερχόμεθα καὶ πάλι στὸ χριστουγεννιάτικο, αἰώνιο καὶ ἀνεπανάληπτο τοπίο, «ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ, ΔΟΞΑΣΑΤΕ...».
Μέσα σὲ σπήλαιο ἀντὶ γιὰ κατοικία, πάνω σὲ μιὰ φάτνη ἀντὶ γιὰ λίκνο τῶν βρεφῶν, μὲ τῶν ζώων τὰ χνῶτα ἀντὶ γιὰ θαλπωρὴ φωτιᾶς, μὲ τοὺς ἀπόμακρους ποιμένες ἀντὶ γιὰ κοντινὴ ἀνθρωπίνη συμπαράσταση, μὲ μόνο τὸ μητρικὸ φίλτρο ἀντὶ γιὰ στοιχειώδη ἰατρικὴ βοήθεια, μέσα στὸ σκοτάδι τῆς νύχτας καὶ στὴν ἀποξένωση, ἡ Θεοτόκος Μαρία «ἔτεκε τὸν Υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον» (Μτθ. 1,25), τὸν Σωτῆρα τοῦ κόσμου, τὸν Λυτρωτὴν Ἰησοῦν Χριστόν.
Ὅμως, τοῦ βρεφικοῦ κλαυθμοῦ τὴν φωνὴν ἐκάλυψαν οἱ μελωδικοὶ ὕμνοι «στρατιᾶς Ἀγγέλων, αἰνούντων καὶ λεγόντων. δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λκ. 2,13). Τῆς μοναξιᾶς τὴν σιωπὴ ἐράγισε τῶν ποιμένων ἡ ταπεινὴ ἐπίσκεψη καὶ ἡ γλυκειὰ γονυκλισία. Τὸ πυκνὸ σκοτάδι ὑπεχώρησε στοῦ φωτεινοῦ Ἄστρου τὴν ἀναλαμπή. Καὶ τὴν ἁπλότητα τοῦ ζωντανοῦ πίνακα τῆς Γεννήσεως ἐστόλισε τῶν σοφῶν Μάγων τῆς Ἀνατολῆς ἡ προσέλευση καὶ ἡ παρουσία. Ἐκείνη τὴν ὥρα μόνον ἡ βουλὴ τοῦ οὐρανίου Πατρός, ἐν ἁγίῳ Πνεύματι, ἐγνώριζε τί θὰ ἐπακολουθοῦσε στὴν ἱστορία τοῦ κόσμου, μὲ τὴν Ἐνανθρώπηση καὶ τὴν Γέννηση τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἱστορία τοῦ κόσμου τέμνεται διὰ παντός. Ἡ ἀλήθεια καὶ τὸ φῶς ἔχουν ἀνατείλει.
Τοῦτο τὸ περίλαμπρο γεγονός, ποιητικά, ὁμολογεῖ ὁ ποιητὴς καὶ μελῳδὸς τῆς Ἐκκλησίας :

«Μυστήριον ξένον, ὁρῶ καὶ παράδοξον!
Οὐρανὸν τὸ Σπήλαιον, Θρόνον Χερουβικὸν τὴν Παρθένον,
τὴν Φάτνην χωρίον, ἐν ᾧ ἀνεκλίθη ὁ Ἀχώρητος, Χριστὸς ὁ Θεός, ὃν ἀνυμνοῦντες μεγαλύνομεν».

Ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Ἐκκλησία του ἐμεγαλύνθησαν χάριν τοῦ κόσμου μέσα στὴν ἱστορία, ἀφ’ ἑνὸς μὲν μὲ τὴν κυριαρχία τοῦ Εὐαγγελικοῦ Λόγου ποὺ ἐπηρέασε ὅλο τὸν κόσμο, ἀφ’ ἑτέρου δὲ μὲ τὶς δυσεξαρίθμητες ψυχές, ποὺ μὲ ὅπλα τὴν χριστιανικὴ πίστη καὶ τὴν ἔμπρακτη ἀγάπη, ἔφθασαν λυτρωμένες στοῦ Οὐρανοῦ τὰ παλάτια, ἀναμένοντας μαζὺ μὲ τοὺς ἐπιζῶντες τὴν Δευτέρα ἔνδοξη Παρουσία του.
Ἔχουν παρέλθει δύο χιλιάδες δέκα πέντε χρόνια, καὶ παρὰ τὶς διαιρέσεις καὶ τὰ σχίσματα, ὁ Χριστὸς ἐπηρεάζει ἀποφασιστικὰ τὸν ῥοῦν τῆς παγκόσμιας ἱστορίας. Ἡ πανανθρώπινη κοινωνία ἑορτάζει πανηγυρικὰ τὸ τέλος τοῦ σκότους καὶ πανηγυρίζει τὸ φῶς ποὺ ἐγέμισε τὰ πλάτη τοῦ οὐρανοῦ, μὲ ἀμετακίνητο ὁρόσημο τὴν Ἐνανθρώπηση καὶ τὴν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Ὅλα τὰ ἀνθρώπινα, ὅλα τὰ ἐπίγεια καὶ ὅλα τὰ οὐράνια μετρῶνται καὶ ἀξιολογοῦνται πλέον μὲ τὸν Χριστό. Ὅπως διδάσκει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος περὶ τοῦ Κυρίου, ὀ Θεὸς Πατήρ «πάντα ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ, καὶ αὐτὸν ἔδωκε κεφαλὴν ὑπὲρ πάντα τῇ Ἐκκλησίᾳ, ἥτις ἐστι τὸ σῶμα αὐτοῦ, τὸ πλήρωμα τοῦ τὰ πάντα ἐν πᾶσι πληρουμένου» (Ἐφεσ. 1,22-23).
Ὅπου ὁ ἑορτασμὸς γιὰ τὴν ἔναρξη τῆς νέας ζωῆς παίρνει διαστάσεις κοσμικοῦ γεγονότος, χωρὶς ἀναφορὰ στὴ λυτρωτικὴ παρουσία τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὸν ἄνθρωπο, τόσο ἐπιβεβαιώνεται ὅτι αὐτὸς ὁ ἑορτασμὸς ἐξελίσσεται σὲ μιὰ προσπάθεια φυγῆς ἀπὸ τὴν πολυπλοκότητα, τὸ ἐφήμερο καὶ τὴν σύγχυση τῆς συγχρόνου ἀνθρωπίνης κοινωνίας. Αὐτὸ συμβαίνει διότι πολλοὶ ἄνθρωποι, καὶ περισσότερο οἱ ἡγέτες τῶν χριστιανικῶν λαῶν, δὲν ἀντελήφθησαν ὅτι ἐδῶ καὶ αἰῶνες «ἐδόθη ἡ χάρις, εὐαγγελίσασθαι ἐν τοῖς ἔθνεσι τὸν ἀνεξιχνίαστον πλοῦτον τοῦ Χριστοῦ»(Ἐφεσ.3,8). Ὁ πλοῦτος τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ ἀλήθεια, ἠ χάρις, ἡ λύτρωση, ἡ αἰωνιότης καὶ ἡ δικαιοσύνη. Ὅλα τὰ ἄλλα πλούτη εἶναι κίβδηλα καὶ προσωρινὰ μπροστὰ στὰ δῶρα ποὺ ἐπήγασαν ἀπὸ τὸ ταπεινὸ Σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ.
Ἐλᾶτε, λοιπόν, ἀδελφοί μου, εὐλογημένοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας μας, γιὰ νὰ ἑορτάσωμε «τοῦτο τὸ γεγονός» τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου, ἐναποθέτοντες τὰ προβλήματά μας, τὶς ἀγωνίες μας καὶ τὰ παράπονά μας στὴν πρόνοια καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ ἁγίου Θεοῦ. Ἐλᾶτε νὰ ἐμπνευσθοῦμε ἀπὸ τὴν ἁπλότητα καὶ τὴν ταπείνωση τοῦ Χριστοῦ, ἀπὸ τὴν Βηθλεὲμ μέχρι τὸν Σταυρό, γιὰ νὰ γίνωμε καὶ ἐμεῖς ἁπλοῖ καὶ ταπεινοί, εἴτε εἴμεθα πλούσιοι ἢ πτωχοί, εἴτε κατοικοῦμε στὴν πολιτεία ἢ στὰ ὄμορφα καὶ γραφικὰ χωριά μας. Ἐλᾶτε νὰ γεμίσωμε τὶς καρδιές μας μὲ εἰρήνη καὶ ἀγάπη πρὸς ὅλους.
Ἐλᾶτε νὰ ἐξοφλήσωμε ἕνα χρέος ποὺ ἔχομε ὅλοι μας ἔναντι Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων. Νὰ βοηθήσωμε ὅσους ζοῦν μακρυὰ ἀπὸ τὴν πίστη καὶ τὸ Εὐαγγέλιο νὰ ἐπιστρέψουν στὴ φάτνη τῆς Ἐκκλησίας, γιὰ νὰ κοινωνήσουν μὲ τὸν Χριστό, νὰ λυτρωθοῦν μὲ τὸν λόγο του, νὰ ἀκολουθήσουν «τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ» (Α’Πέτρ. 2,21), νὰ σβήσουν τὴν δίψα τους ἀπὸ τὴν Σαχάρα τῆς χωρὶς Χριστὸν ζωῆς καὶ νὰ νεκρώσουν τὰ πάθη τους. Ἐπὶ πλέον νὰ νικήσωμε τὸ αἴσθημα τῆς ἀνασφάλειας ποὺ μᾶς κατέχει, σταθμίζοντας ψύχραιμα τὴν στάση μας ἀπέναντι στὴ ζωὴ καὶ τοὺς κινδύνους ποὺ συνεπάγεται στὴν ἐποχή μας. Καρτερία χρειάζεται καὶ γιὰ τὰ ἐθνικά μας θέματα, ἀφοῦ ἡ χαραυγὴ τῆς εἰρηνικῆς συνυπάρξεως μὲ τοὺς γειτονές μας, καθυστερεῖ πονηρὰ καὶ ἀδικαιολόγητα.
Παρ’ ὅλα αὐτὰ ἡ ἐλπίδα ἀνατέλλει μὲ τὸ 2016 μετὰ Χριστὸν καὶ ἡ πανανθρώπινη ἀναφορὰ στὴ Βηθλεέμ, τὸν τόπο ὅπου γεννήθηκε ὁ Χριστός, ξαναγεμίζει καὶ πάλι τὶς ψυχές μας μὲ ἐλπίδες καὶ ὁράματα. Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ εὐχὲς ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία πρὸς ὅλους εἶναι ἑορτάσιμες, γνήσιες καὶ ἐγκάρδιες.
Ὅλοι οἱ Ἕλληνες μὲ ἀγάπη καὶ σεβασμὸ γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη μας καὶ γιὰ τὴν Ἑλλάδα μας, Χαρῆτε μέσα στὴ χαρὰ τοῦ Οὐρανοῦ γιὰ τὸν νεογέννητο Χριστό μας.
Χαρῆτε,
• Σεῖς τὰ παιδιά, τὴν ἀθωότητά σας, τὰ ἀγγελικὰ μάτια σας καὶ τὴν καλωσύνη σας.
• Οἱ νέοι, τὴν ἁγνότητά σας, τὴν φρεσκάδα τῆς ζωῆς καὶ τὶς δημιουργικὲς δυνάμεις σας γιὰ νὰ ἐκπληρωθοῦν τὰ ὡραῖα ὄνειρά σας.
• Οἱ ὥριμοι, τὶς οἰκογένειές σας καὶ τοὺς καρποὺς τῶν κόπων σας στὸ στίβο τῆς ζωῆς.
• Οἱ μεγάλοι, μὲ τοὺς λευκοὺς κροτάφους, τὶς ῥίζες ποὺ ἀφήνετε στὶς θέσεις σας, μὲ τὰ παιδιὰ καὶ τὰ ἐγγόνια σας ἢ μὲ τὰ καλά σας ἔργα.
• Οἱ κουρασμένοι, οἱ ἀδικημένοι καὶ ὅσοι δοκιμάζεσθε ἀπὸ τὶς ἀτυχίες ἢ τὶς συγκυρίες τῆς συγχρόνου ζωῆς, Χαρῆτε τὴν ὑπομονή σας, τὴν ὑποταγή σας στὴν παραχώρηση τοῦ Θεοῦ, Χαρῆτε τὶς ψυχές σας φωληασμένες στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Θεοῦ. Γιὰ ὅλους ὑπάρχει χῶρος στὴν ἀπεραντοσύνη τῆς θεϊκῆς ἀγάπης καὶ τοῦ θείου ἐλέους. Ὁ Χριστὸς θὰ στείλῃ βοηθούς, γιὰ νὰ μετριασθῇ ἡ δοκιμασία.
Τέλος, ἂς ἀκούσωμε τὴν προτροπὴ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου: «Τεκνία μου, ταῦτα γράφω ὑμῖν ἵνα μὴ ἁμάρτητε. καὶ ἐάν τις ἁμάρτῃ, παράκλητον ἔχομεν πρὸς τὸν Πατέρα, Ἰησοῦν Χριστὸν δίκαιον. καὶ αὐτὸς ἱλασμός ἐστὶ περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν» (Α’Ἰω. 2,1).

Καλὰ Χριστούγεννα, ἀδελφοί μου,
Χρόνια Πολλὰ καὶ Εὐλογημένα.


Εὐχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
+ Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ


Σχετικά Αρχεία
ΑρχείοΤύποςΜέγεθος
Εγκύκλιος Χριστουγέννων 2015 184 KB

...επιστροφή
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας