Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    

ΠΕΡΕΓΡΙΝΟΣ

ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ, ΠΕΡΕΓΡΙΝΟΣ καὶ ΕΙΡΗΝΗ, μάρτυρες

5 ΜαΐουΟἱ μάρτυρες Εἰρηναῖος, Περεγρῖνος καὶ Εἰρήνη συνι­στοῦν μία ἄγνωστη τριάδα ἁγίων τῆς Θεσσαλονίκης, ἀφοῦ ἡ μνήμη τους, καταγεγραμμένη στὶς παλαιὲς Συναξαριακὲς συλλογὲς τῆς Δυτικῆς ᾿Εκκλησίας, διέλαθε τῆς προσοχῆς ὅσων συν­έταξαν καταλόγους τῶν ἁγίων τῆς Θεσσαλονίκης.

῾Η ἀναγραφὴ τῶν ὀνομάτων τους τόσο στὸ ῾Ιερωνυ­μικὸ ὅσο καὶ στὸ Ρωμαϊκὸ Μαρτυρολόγιο, ἐμφανίζει ἀρ­κε­τὲς παραλλαγὲς στοὺς λατινικοὺς κώδικες αὐτῶν τῶν συν­αξαρίων, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ διατυπώνονται ἀπὸ τοὺς ἐκδό­τες τους ποικίλες ὑποθέσεις, ποὺ ἀμφισβητοῦν τὸ μαρ­τύριο τοῦ Εἰρηναίου καὶ τοῦ Περεγρίνου στὴ Θεσσαλονίκη ἢ ταυ­τίζουν τὴν Εἰρήνη μὲ τὴ μεγαλομάρτυρα Εἰρήνη, τῆς ὁποίας ἡ μνήμη ἀναγράφεται στὸ Κωνσταντινουπολιτικὸ Συναξάριο τὴν προηγούμενη ἡμέρα, ἢ μὲ τὴν Εἰρήνη ποὺ μαρτύρησε στὴ Θεσ­σαλονίκη μαζὶ μὲ τὶς μάρτυρες ᾿Αγάπη καὶ Χιονία (16 ᾿Α­πριλίου).

῾Ωστόσο ἡ πλειοψηφία τῶν κωδίκων, καθὼς καὶ δυτι­κὰ ἁγιολογικὰ ὑπομνήματα ποὺ συντάχθηκαν γιὰ τοὺς τρεῖς μάρτυρες, τοὺς χαρακτηρίζουν ρητὰ ὡς ἁγίους τῆς Θεσσα­λονίκης. Σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀντλοῦμε ἀπὸ αὐτὰ τὰ ὑπομνήματα, οἱ ἅγιοι Εἰρηναῖος, Περεγρῖνος καὶ Εἰρήνη ἡ παρθένος ἄθλησαν ἐπὶ Διοκλητιανοῦ, ἀρνούμενοι νὰ θυ­σιάσουν στὰ εἴδωλα· μαρτύρησαν διὰ πυρὸς καὶ χαρα­κτη­ρίζονται ὡς “ἔνδοξοι μάρτυρες τῆς Θεσσαλονίκης τῆς Μα­κεδονίας”.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: "De S. Ireneo, Peregrino et Irene Martyri­bus Thessalonicae", AASS Maii II 5-11, Antverpiae 1680, σ. 6. Acta Sanctorum Novembris, tomi II pars posterior. Martyrolo­gium Hiero­nymianum, ἔκδ. H. Delehaye, Bruxellis 1931, σ. 231. Propylaeum ad Acta Sanctorum Decembris. Martyrologium Romanum ad forman editionis Typicae scholiis historicis instru­ctum, ἔκδ. H. Delehaye - P. Peeters - M. Coens - B. de Gaiffier - P. Grosjean - F. Halkin, Bru­xellis 1940, σ. 173. Say­get, J.-M., "Ireneo, Pellegrino e Irene, santi, martiri di Tessalonica", BS VII (1967) 903.
Σ.Π.

...επιστροφή
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας