Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    

ΒΙΚΤΩΡ

ΒΙΚΤΩΡ, μάρτυς

1 ᾿Οκτωβρίου ἢ 30 Μαρτίου῾Ο Βίκτωρ εἶναι μάρτυρας τῶν πρώτων χριστιανικῶν αἰώνων, τὴν ἐποχὴ ποὺ ὁ Χριστιανισμὸς ὑφίστατο διωγ­μοὺς ἀπὸ τὴν ἐπίσημη Ρωμαϊκὴ ἐξουσία. Συναριθμεῖται στὴν ὁμά­δα τῶν μαρτύρων ποὺ ἄθλησαν στὴ Θεσσαλονίκη μαζὶ μὲ τὸ μάρτυρα Δομνῖνο καὶ ἀκόμη ἕνδεκα μάρτυρες, τὴν ἐποχὴ τοῦ Ρωμαίου αὐτοκράτορος Μαξιμιανοῦ.

Στὸ Κωνσταντινουπολιτικὸ Συναξάριο ἀναφέρεται τὸ μαρτύριο μόνο τοῦ ἁγίου Δομνίνου, τὸν ὁποῖο τιμᾆ ἡ ᾿Εκ­κλησία στὶς 1 ᾿Οκτωβρίου (βλ. λῆμμα). Σὲ παλαιότερα ὅμως συναξάρια μαρτύρων, ὅπως τὸ Ρωμαϊκὸ Μαρτυρολόγιο, ὁ Δομνῖνος ἐμφανίζεται νὰ μαρτυρεῖ στὴ Θεσσαλονίκη μαζὶ μὲ τὸν Βίκτωρα καὶ ἄλλους μάρτυρες τὴν ἴδια ἡμέρα, ἐνῶ στὸ ῾Ιερωνυμικὸ Μαρτυρολόγιο ἀναφέρονται τὰ ὀνόματα δώδεκα συνολικὰ μαρτύρων ποὺ μαρτυροῦν μαζὶ μὲ τὸν Δομνῖνο. Τὰ συναξάρια αὐτὰ ὁρίζουν ὡς ἡμερομηνία τιμῆς τῶν παραπάνω μαρτύρων τὴν 30ὴ Μαρτίου.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: AASS Martii III, Antverpiae 1668, 827-830. AASS Novembris, Tomi II pars Posterior... Martyrologium Hierony­mia­num, σ. 167. Propylaeum ad Acta Sancto­rum Novembris. Synaxa­rium Ecclesiae Constantinopoli­tanae, Bru­xellis 1902, στ. 96-97, 169. Pro­­pylaeum ad Acta Sanctorum Decembris. Martyrologium Romanum ad formam editionis Typicae scholiis historicis instructum, ἔκδ. H. De­lehaye - P. Peeters - M. Coens - B. De Gaiffier - P. Grosjean - F. Hal­kin, Bruxellis 1940, σσ. 118, 429.
Α.Κ.

...επιστροφή
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας