Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    

ΦΡΟΝΤΩΝ

ΦΡΟΝΤΩΝ, μάρτυς “βασιλικός”

14 ΜαρτίουΣτὸ Συριακὸ Μαρτυρολόγιο, ἕνα ἀπὸ τὰ ἀρχαιότερα ἀνατολικὰ συναξάρια (τοῦ 4ου αἰ.), ἀναγράφεται τὸ μαρ­τύ­ριο τοῦ Φρόντωνος μαζὶ μὲ τρεῖς ἄλλους μάρτυρες: “ἐν Θεσ­σαλονίκῃ Φρόντων ὁ μάρτυς καὶ ἕτεροι τρεῖς”. Στὸ ῾Ιερω­νυ­μικὸ Μαρτυρολόγιο ὁ Φρόντων φέρεται ὅτι μαρτύρησε μαζὶ μὲ τὸν ᾿Αλέξανδρο, τὸ Διονύσιο καὶ ἕναν ἀ­νώνυμο μάρτυρα, τοὺς “βασιλικούς”, καὶ τιμῶνται ἀπὸ κοι­νοῦ.

῾Ο Φρόντων πρέπει νὰ μαρτύρησε ἐπὶ Μαξιμιανοῦ· ὡστόσο δὲν διαθέτουμε ἀκριβεῖς πληροφορίες γιὰ τὸ μαρτύ­ριό του. ῾Η μνήμη του τοποθετεῖται στὶς 14 Μαρτίου. Βλέπε ἐπί­σης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, μάρτυς “βασιλικός” (13 ἢ 14 Μαρ­τίου).ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: AASS Novembris, tomi II pars posterior. Mar­tyrologium Hieronymianum, ἔκδ. H. Delehaye - P. Peeters - M. Coens, Bruxellis 1931, σ. 144. Sauget, J.-M., "Frontone", BS τ. V (Roma 19913) στ. 1291-1292.
Α.Κ.

...επιστροφή
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας