Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    

ΦΛΩΡΕΝΤΙΟΣ

ΦΛΩΡΕΝΤΙΟΣ, μάρτυς

13 ᾿ΟκτωβρίουΓιὰ τὸν μάρτυρα Φλωρέντιο γνωρίζουμε ὅτι “ὑπῆρχεν ἐκ τῆς πόλεως Θεσσαλονίκης”. ᾿Επειδὴ ὕβριζε καὶ ἐμυκτήριζε τοὺς εἰδωλολατρικοὺς θεοὺς καὶ ὁμολογοῦσε τὸ Χριστό, ὁ ἡγεμόνας τῆς χώρας στὴν ὁποία βρισκόταν τὸν συνέλαβε, τὸν ἔδειρε “σφοδρῶς” καὶ στὴ συνέχεια τὸν κρέμασε σὲ ξύ­λο καὶ τοῦ ἔξυσε τὶς σάρκες. Τέλος, ἄναψε μιὰ μεγάλη φωτιὰ καὶ τὸν ἔριξε μέσα σ᾿ αὐτήν. ῾Ο μάρτυς τοῦ Χριστοῦ ἐτελει­ώ­θη εὐχα­ρι­στών­τας τὸ Θεό. ῾Ο τόπος τοῦ μαρτυρίου του δὲν προσ­διο­ρίζεται στὰ συναξάρια. Τὸ Ρωμαϊκὸ Μαρτυρολόγιο ἀναπαρα­γάγει τὰ στοι­χεῖα τῶν ἑλληνικῶν συναξαρίων χωρὶς νὰ προσ­­θέ­τει τίποτε ἐπιπλέον. ῾Ο μάρτυς Φλωρέντιος ἑορτά­ζει στὶς 13 ᾿Οκτω­βρίου.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Εὐστρατιάδης, Σ., Τὸ ῾Αγιολόγιον τῆς ᾿Ορ­θοδόξου ᾿Εκκλησίας, ᾿Αθῆναι χ.χρ., σ. 467. Χρυσοστόμου, Γ., “Οἱ ἅγι­οι τῆς Θεσσαλονίκης”, στὸ Χαριστήριον τῷ Παναγιωτάτῳ Μητροπολί­τῃ Θεσσαλονίκης κ.κ. Παντελεήμονι τῷ δευτέρῳ ἐπὶ τῇ συμπληρώσει εἰκοσαετοῦς ἐν Θεσσαλονίκῃ ποιμαντορίας (1974-1994), Θεσσαλονίκη 1994, σ. 946. AASS Oct. 4, 199. Delehaye, H., Synaxa­rium Eccle­si­ae Constan­tinopolitan, στ. 136-138. ῾Ο ἴδιος, Martyrologium Roma­num, 451.
Π.Κ.

...επιστροφή
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας