Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    

ΤΙΜΟΘΕΟΣ

ΤΙΜΟΘΕΟΣ, ὁσιομάρτυς

12 ᾿Ιουνίου῾Ο ὁσιομάρτυς Τιμόθεος συναριθμεῖται καὶ αὐτὸς μαζὶ μὲ τοὺς μοναχοὺς Βενέδικτο, Συνέσιο καὶ Παῦλο τῆς ῾Ιερᾆς Μονῆς Κασταμονίτου, μεταξὺ τῶν μοναχῶν καὶ τῶν ἁ­πλῶν χριστιανῶν ποὺ συνελήφθησαν ἀπὸ τὸν Ρουμποὺτ πα­σᾆ στὰ περίχωρα τῆς Θεσσαλονίκης καὶ στὸ ῞Αγιον ῎Ο­ρος, ἀμέσως μετὰ τὴν ἔναρξη τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, ὁδη­γήθηκαν στὴν πόλη, βασανίσθηκαν ἀνηλεῶς καὶ ὑπέστησαν μαρτυρι­κὸ θάνατο. ᾿Εκτενεῖς πληροφορίες γιὰ τὸ βίο καὶ τὸ μαρτύριο τοῦ ῾Οσιομάρτυρος μᾆς παραθέτει ὁ μοναχὸς Δοσίθεος Κων­σταμονίτης στὸ ἔργο του, Νέον ῾Υπόμνημα τῶν νεοφανῶν ῾Ιε­ρομαρτύρων καὶ ῾Οσιο­μαρτύρων..., τὸ ὁποῖο συνέγραψε πι­θανὸν μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1830-1844, λίγα χρόνια μετὰ τὰ συμβάν­τα. ῾Η ἀκριβὴς παράθεση τῶν πλη­ρο­φοριῶν βρίσκεται στὶς σελίδες 178-180 τοῦ χειρογράφου.

῾Ο Τιμόθεος καταγόταν ἀπὸ τὰ χωριὰ τῆς Βεροίας, καὶ πιὸ συγκεκριμένα τὰ χωριὰ ποὺ ὑπάγονταν ἐκκλησια­στικῶς στὴ δικαιοδοσία τοῦ μητροπολίτη Βεροίας, ὅπως παραθέτει χαρακτηριστικὰ ὁ βιογράφος Δοσίθεος Κωνστα­μονίτης. Οἱ πληροφορίες ποὺ διαθέτουμε εἶναι ἐξαιρετικὰ λιγο­στές. Γνω­ρίζουμε ὡστόσο ὅτι ὅταν ὁ Τιμόθεος ἦταν νέος παντρεύ­τη­κε. Μετὰ τὸ θάνατο ὅμως τῆς συζύγου του, πῆγε στὸ ῞Αγι­ον ῎Ορος καὶ ἀφοῦ περιπλανήθηκε στὶς σκῆτες τοῦ ῎Ορους καὶ στὰ κελλιὰ τῶν Καρυῶν, ἐπέλεξε τὴν ῾Ιερὰ Μονὴ Κα­σταμονίτου, ὅπου ὅμως ὁ κοινοβιακὸς βίος τῆς ἀδελφότητος ἦταν σκληρός. ᾿Εκεῖ τελικὰ ἐκάρη μοναχὸς καὶ ἔζησε στὴν ἡσυχία γιὰ ἀρκετὸ χρονικὸ διάστημα.

῞Οταν ὁ Τιμόθεος συνελήφθη μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους πα­τέρες τῆς Μονῆς καὶ ὁδηγήθηκε μὲ τὴ βία στὴ Θεσσαλονί­κη, ὅπου φυλακίσθηκε, ἦταν ὁ γεροντότερος σὲ ἡλικία (πάνω ἀπὸ ἑξήντα ἐτῶν). Δὲν ἔχουμε στὴ διάθεσή μας ἐκτενῆ ἀνα­φορὰ γιὰ τὰ βασανιστήρια ποὺ ὑπέστη ὁ ὁσιομάρτυς Τιμό­θε­ος ἀπὸ τοὺς δημίους του καὶ τὸν τρόπο τοῦ μαρτυρίου του, γνω­ρί­ζουμε ὡστόσο ὅτι ὑπέμεινε τὶς δοκιμασίες μὲ καρτερία μέχρι τὸ τέλος καὶ ἔτσι ἀξιώθηκε τοῦ στεφάνου τοῦ μαρτυ­ρίου. ῾Η μνήμη του ἑορτάζεται στὶς 12 ᾿Ιουνίου.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Γλαβίνας, ᾿Α., “῾Ο νεομάρτυρας μοναχὸς Τιμόθεος ἀπὸ τὴ Βέροια”, Μακεδονικὰ 29 (1993-4) 391-393. Μαμα­λάκης, ᾿Ι. Π., “Δοσιθέου Κωνσταμονί­του, Νέον ῾Υπόμνημα τῶν Νεο­φα­νῶν ῾Ιερομαρτύρων καὶ ῾Οσιομαρτύ­ρων”, ΓΠ 46 (1963) 335. Κώ­δικας 107 ῾Ιερᾆς Μονῆς Καστα­μονίτου ῾Αγίου ῎Ορους, σσ. 178-180. Χρυσοστόμου, Γ., “Οἱ ἅγιοι τῆς Θεσσα­λονίκης”, στὸ Χαριστήριον τῷ πα­ναγιωτάτῳ μητροπολίτῃ Θεσ­σαλο­νί­κης κ.κ. Παντελεήμονι τῷ δευτέ­ρῳ ἐπὶ τῇ συμπληρώσει εἰκοσα­ετοῦς ἐν Θεσσαλονίκῃ ποιμαντορίας (1974-1994), Θεσσαλονίκη 1994, σ. 945.
Α.Κ.

...επιστροφή
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας