Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    

ΣΥΝΕΣΙΟΣ

ΣΥΝΕΣΙΟΣ, ὁσιομάρτυς

12 ᾿Ιουνίου῾Ο ὁσιομάρτυς Συνέσιος συναριθμεῖται καὶ αὐτὸς μαζὶ μὲ τοὺς μοναχοὺς Βενέδικτο, Τιμόθεο καὶ Παῦλο τῆς ῾Ιερᾆς Μονῆς Κασταμονίτου, μεταξὺ τῶν μοναχῶν καὶ τῶν ἁπλῶν χριστιανῶν ποὺ συνελήφθησαν ἀπὸ τὸν Ρουμποὺτ πασᾆ στὰ περίχωρα τῆς Θεσσαλονίκης καὶ στὸ ῞Αγιον ῎Ορος, ἀμέσως μετὰ τὴν ἔναρξη τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, ὁδηγήθηκαν στὴν πόλη, βασανίσθηκαν ἀνηλεῶς καὶ θανατώθηκαν μὲ μαρ­τυρικὸ τρόπο. ᾿Εκτενεῖς πληροφορίες γιὰ τὸ βίο καὶ τὸ μαρ­τύριο τοῦ ῾Οσιομάρτυρος μᾆς παραθέτει ὁ μοναχὸς Δοσίθεος Κωνσταμονίτης στὸ ἔργο του, Νέον ῾Υπό­μνημα τῶν νεοφα­νῶν ῾Ιερομαρτύρων καὶ ῾Οσιομαρτύ­ρων..., τὸ ὁποῖο συνέγρα­ψε πιθανὸν μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1830-1844, λίγα χρόνια μετὰ τὰ συμβάντα. ῾Η ἀκρι­βὴς παράθεση τῶν πλη­ροφοριῶν βρίσκεται στὶς σελίδες 180-181 τοῦ χειρογρά­φου.

῾Ο ὁσιομάρτυς Συνέσιος καταγόταν ἀπὸ τὴν ᾿Ανατο­λὴ καὶ ἰδιαίτερη πατρίδα του ἦταν τὸ χωριὸ Τρίγλια τῆς ἐπαρ­χίας Προύσης τῆς Μικρᾆς ᾿Ασίας. ῞Οταν ἔφθασε σὲ ἡλικία γάμου ἐγκατέλειψε τοὺς δικούς του καὶ γεμᾆτος ἀπὸ ζῆλο γιὰ τὴ μοναχικὴ ζωὴ πῆγε στὸ ῞Αγιον ῎Ορος. Στὴν ἀρχὴ πῆ­γε στὴν ῾Ι. Μονὴ ᾿Ιβήρων, ὅπου μόναζαν ὁ ἀδελφός του Θεό­φι­λος καὶ ὁ θεῖος του Γεράσιμος. Μὲ τὶς δικές τους συ­στά­σεις κατέληξε στὴν ῾Ι. Μονὴ Κασταμονίτου. ᾿Εκεῖ βρῆκε κάποιο μοναχὸ Ναθαναήλ, γιὸ τοῦ οἰκονόμου παπᾆ Δημη­τρίου ἀπὸ τὴν ἰδιαίτερη πατρίδα του. Αὐτὸς τὸν παρακίνη­σε καὶ παρ­έμεινε ὡς δόκιμος καὶ στὴ συνέχεια ἐκάρη μοναχός. Μετὰ τὴν ἐπανάσταση τοῦ 1821 καὶ τὶς ἐπιδρομὲς τῶν Τούρκων στὶς μονὲς τοῦ ῾Αγίου ῎Ορους, καὶ πιὸ συγκεκρι­μένα ὅταν γιὰ δεύτερη φορὰ μοναχοὶ καὶ μεταξὺ αὐτῶν καὶ ὁ Συνέ­σι­ος, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν ἐπίτροπο τοῦ ῾Αγίου ῎Ορους Σπανδω­νῆ, ὁδηγήθηκαν στὴ Θεσσαλονίκη, φυλακί­σθηκαν καὶ μὲ δια­ταγὴ τοῦ Ρουμποὺτ πασᾆ ἄρχισαν εἰς βάρος τους φρικτὰ βασανιστήρια, μὲ τὸ αἰτιολογικὸ ὅτι δὲν ἀπεκάλυψαν τοὺς κρυμμένους θησαυροὺς τῶν Μονῶν. ᾿Επὶ δυόμισυ ἔτη οἱ μο­ναχοὶ καὶ μαζὶ μ᾿ αὐτοὺς καὶ ὁ Συνέσιος, φυλακισμένοι ὑφ­ίσταντο τὰ σκληρὰ βασανιστήρια, μαρτυ­ρώντας τελικὰ γιὰ τὴν πίστη τους. ῾Η μνήμη τοῦ ὁσιομάρτυ­ρος Συνεσίου συνεορ­τά­ζεται στὶς 12 ᾿Ιουνίου.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Μαμαλάκης, ᾿Ι. Π., “Δοσιθέου Κωνσταμονί­του, Νέον ῾Υπόμνημα τῶν Νεοφανῶν ῾Ιερομαρτύρων καὶ ῾Οσιομαρτύ­ρων”, ΓΠ 46 (1963) 335-336. Κώδικας 107 ῾Ιερᾆς Μονῆς Καστα­μο­νίτου ῾Αγίου ῎Ορους, σσ. 180-181. Χρυσοστόμου, Γ., “Οἱ ἅγιοι τῆς Θεσ­σαλονίκης”, στὸ Χαριστήριον τῷ πα­ναγιωτάτῳ μητροπολίτῃ Θεσ­σαλο­νίκης κ.κ. Παντελεήμονι τῷ δευτέρῳ ἐπὶ τῇ συμπληρώσει εἰκοσα­ετοῦς ἐν Θεσσαλονίκῃ ποιμαντορίας (1974-1994), Θεσσαλονίκη 1994, σ. 944.
Α.Κ.

...επιστροφή
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας