Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    
Νέα - Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση προς το Εκκλησίασμα της 10 -12 -2017 Εγκύκλιος Εράνου Αγάπης 2017 (10/12/2017)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ἀριθμ. πρωτ. : 830.- Ἐν Θεσσαλονίκῃ, τῇ 28.11.2017.-

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ λαό.
Ἀδελφοί μου καὶ τέκνα μου ἀγαπητὰ ἐν Κυρίῳ.

Σὲ μιὰ περίοδο γενικῆς κρίσεως, πτωχείας, ἀνησυχιῶν, ἀλλὰ καὶ κάποιων ἐλπίδων, ὁ χριστιανικὸς κόσμος προετοιμάζεται νὰ ἑορτάσῃ καὶ πάλιν τὴν μεγάλη καὶ χαρμόσυνη ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων, ὅπως τελεῖται σ’ ὁλόκληρο τὸν κόσμο. Τὰ ποικίλα παγκόσμια γεγονότα καὶ πιὸ ἄμεσα οἱ κρατικές μας δυσ-χέρειες κινδυνεύουν νὰ ἀποδυναμώσουν τὴν προετοιμασία τῆς περιόδου τῶν Χριστουγέννων ἡμῶν τῶν ὀρθοδόξων Ἑλλήνων. Ἀλλὰ δὲν θὰ κατορθώσουν τίποτε ὅσοι περιφρονοῦν τὴν Ἐκκλησία, τοὺς κληρικούς της καὶ τὸν λαό της. Ἡ πνευματικὴ τροφὸς τοῦ Γένους μας, ἡ ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας μὲ τοὺς μελωδικοὺς ὕμνους της, μὲ τὶς προσφιλεῖς στὸ λαό μας ἑορτὲς καὶ τελετές, μὲ τὴν ἀγάπη της πρὸς ὅλους, μὲ τὴν μυσταγωγία τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ τὰ πατροπαράδοτα ἔθιμα τοῦ λαοῦ μας, θὰ γεμίσῃ καὶ πάλι τὶς ψυχές μας μὲ τὴν ἁγνὴ χριστιανικὴ χαρὰ καὶ τὴν γλυκειὰ ἐλπίδα γιὰ καλύτερες ἡμέρες. Τὰ Χρι-στούγεννα, ἡ Πρωτοχρονιά, ὁ ἅγιος Βασίλειος, τὰ Θεοφάνεια, ὁ ἅγιος Ἰωάν-νης ὁ Πρόδρομος, θὰ εὐφράνουν τὶς καρδιές μας ἐπὶ δώδεκα ἡμέρες, καὶ θὰ ἀ-νανεώσουν μέσα μας τὴν ἐλπίδα, ἀλλὰ καὶ τὴν ὑπομονή. «Χριστὸς γεννᾶται, ἀδελφοί, δοξάσατε, Χριστὸς ἐξ Οὐρανῶν ἀπαντήσατε, Χριστὸς ἐπὶ γῆς ὑψώ-θητε». Καὶ ἡ ὑπεραγία Θεοτόκος, ἡ γλυκειὰ Παναγιά, ἡ μάνα τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν Χριστιανῶν θὰ εἶναι ἡ σκέπη καὶ ἡ παρηγοριὰ τοῦ κόσμου.

Ὁ Χριστὸς μὲ ἀσύγκριτη ταπείνωση καὶ ἀνυπέρβλητη ἀγάπη ἔγινε ἄν-θρωπος γιὰ μᾶς, κατὰ τὴν προαιώνια βουλὴ τοῦ Οὐρανίου Πατρός. Καὶ τώρα αὐτὸ ποὺ ζητάει ἀπὸ μᾶς εἶναι ἡ δική μας ἀγάπη γιὰ τοὺς ἀδελφοὺς συναν-θρώπους μας, καὶ ἡ μετάνοια μας γιὰ ὅσα ἐφταίξαμε, καὶ ὅλα αὐτὰ μέσα στὴν Ἐκκλησία μας.

Ἡ τοπικὴ Ἐκκλησία μας, ἀδελφοί μας, δηλαδὴ ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Θεσ-σαλονίκης ἀγωνίζεται ὅλες τὶς ἡμέρες καὶ τοὺς μῆνες τοῦ χρόνου, γιὰ νὰ ἀν-ταποκριθῇ στὴ μεγάλη ἐντολὴ τῆς ἀγάπης τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, μέσῳ τοῦ Γε-νικοῦ καὶ τῶν Ἐνοριακῶν Φιλοπτώχων Ταμείων καὶ ὅλων τῶν γνωστῶν μας εὐαγῶν Ἱδρυμάτων.

Εἰδικῶς πληροφοροῦμε τὴν κοινωνία τῆς Θεσσαλονίκης ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας προσφέρει, μὲ τὰ δεκαεννέα (19) συσσίτια τῶν ἐνοριῶν μας ἐτησίως χιλιά¬δες μερίδες φαγητοῦ, σὲ ὅσους ἔχουν ἀνάγκη, χωρὶς καμμία διάκριση θρη-σκείας ἢ φυλῆς. Ἤδη γιὰ τοὺς ἀπόρους καὶ τοὺς πρόσφυγες ἡ τοπική μας Ἐκ-κλησία μὲ δαπάνες τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου της, λειτουργεῖ ἀπὸ τὸν Μάιο τοῦ 2015 Κοινωνικὸ Ἰατρεῖο καὶ Φαρμακεῖο μὲ δωρεὰν παροχὴ ἰατρικῶν ἐξετάσεων καὶ ἑκατοντάδων φαρμάκων μὲ τὴν ἐθελοντικὴ προσφορὰ ἰατρῶν διαφόρων εἰδικοτήτων καὶ φαρμακοποιῶν. Ἐπὶ πλέον τούτων προσεφέραμε οἰ-κονομικὴ ἐνίσχυση ἀρκετῶν χιλιάδων εὐρώ, στὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησί¬ας τῆς Ἑλλάδος στὸ γενικὸ Λογαριασμὸ τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς, τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καὶ τῆς Μονῆς Σινᾶ. Ἐπίσης βοηθοῦμε καὶ ἐνισχύομε οἰκονομικῶς πολλοὺς πρόσφυγες καὶ τὰ παιδιά τους μὲ τὴν διάθεση τροφίμων στὰ Κέντρα Προσφύγων καὶ ἀπόρους φοιτητὲς γιὰ τὶς σπουδές τους μὲ τὴν λειτουργία τῶν δύο (2) φοιτητικῶν Οἰκοτροφείων μας.

Ὅλο αὐτὸ τὸ ἔργο τῆς ἀγάπης, ἀδελφοί μου, γίνεται μὲ τὶς δικές σας προσφορὲς στὶς Ἐνορίες γιὰ τὰ Φιλόπτωχα ἢ ἀπ’ εὐθείας στὴν Ἱερὰ Μητρό-πολη Θεσσαλονίκης στὰ γραφεῖα της γιὰ τὸ Γενικὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Ἐκκλησίας μας. Σᾶς παρακαλοῦμε ὅλους, ὥστε ἡ ὑπάρχουσα οἰκονομικὴ κρίση νὰ μὴ ἀποτελέσῃ δικαιολογία γιὰ νὰ μὴ προσφέρωμε τὸν ὀβολό μας στὸν «ΕΡΑΝΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ».

Σᾶς προσκαλοῦμε, σᾶς παρακαλοῦμε καὶ σᾶς προτρέπομε νὰ ἐνισχύσετε ὅλοι, καὶ βεβαίως ὅλοι μας, τὸν ΕΡΑΝΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ, ὁ ὁποῖος ἐφέτος θὰ πραγματοποιηθῇ ἀπὸ 11 ἔως 17 Δεκεμεβρίου, δίδοντας τὴν χρηματικὴ προσφ¬ορὰ στὰ συνεργεῖα τῶν ἱερέων καὶ τῶν κυριῶν καὶ δεσποινίδων ποὺ θὰ διεξαγάγουν τὸν Ἔρανο σὲ κάθε ἐνορία, ἢ ἐν ἀνάγκῃ ἀπ’ εὐθείας στὸν ἱερὸ Να¬ό, προσφέ¬ροντας ὅ,τι μποροῦμε.

Δύνασθε ἐπίσης, καὶ μάλιστα γιὰ ποσὰ μεγαλύτερα νὰ προσφέρετε τὴν δωρεά σας ἀπ’ εὐθείας στὰ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ἤ ΣΤΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΣΑΣ
ζητῶντας ἐπίσημη ἀπόδειξη, κατάλληλη γιὰ τὴν ἐφορία.

Καλὴ καὶ πλούσια ἀγάπη, ἀδελφοί. Ἡ Ἐκκλησία ἀναμένει τὴν συμ-παράστασή σας. Καὶ σᾶς βεβαιώνει ὅτι τὴν περιμένει μόνον ἀπὸ σᾶς, τοὺς πιστοὺς Χριστιανούς της. ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, γιὰ τοὺς ἐντοπίους, γιὰ τοὺς φιλοξενουμένους, τοὺς πρόσφυγες καὶ γιὰ ὅλους.


Εὐχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
+ Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ:
Ἡ παροῦσα Ἐγκύκλιος νὰ ἀναγνωσθῇ πρὸς τὸ ἐκκλησίασμα κατὰ τὸ Κοι¬νω¬νικὸ τῆς Θείας Λειτουργίας τὴν Κυριακὴ 10.12.2017.-


Σχετικά Αρχεία
ΑρχείοΤύποςΜέγεθος
Ανακοίνωση προς το Εκκλησίασμα της 10 -12 -2017 Εγκύκλιος Εράνου Αγάπης 2017 207 KB

...επιστροφή
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας